بازگشت

  Dispensed Prescription

  دانلود فایل

  تاریخ آخرین بروز رسانییکشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۴

  Dispensed Prescription

  اطلاعات پذیرش

  Admission Info

  تاریخ پذیرش

  Admission Date

  Date. Content

   

  Date.Calender Type

   

  نوع پذیرش

  Admission Type

  Code. Content

   

  اطلاعات مرکز درمانی

  Health Center Info

  نوع مرکز درمانی

  Organization Type

  Code.Content

   

  شناسه‌ی مرکز درمانی

  Health Center ID

  Identifier. Content

   

  Identifier. Scheme Agency

   

  اطلاعات پزشک معالج

  Attending  Doctor Info

  کد نظام پزشکی

  Medical Council Code

  Identifier. Content

  تخصص

  Speciality

  Code. Content

  اطلاعات بیمه‌ای

  Insurance Info

   شماره بیمه بیمار

  Insurance Number

  Identifier. Content

   

   

  Identifier. Scheme Agency

   

  تاریخ پایان اعتبار دفترچه‌ی بیمه‌ی بیمار

  Insurance Booklet Expiration Date

  Date. Content

   

  Date. Calender Type

   

  نام سازمان بیمه‌گر

  Insurance Organization Name (Insurer)

  Code. Content

   

  شماره صفحه‌ی دفترچه بیمه

  InsuranceBooklet Page Number

  Number. Content

   

  استفاده از بیمه تکمیلی

  Have Supplementary Insurance

  Indicator. Content (T / F)

   

  اطلاعات دارویی

  Medication Info

  اطلاعات اقلام دارویی پذیرش شده

  Accepted Medication Items Info

  کد عمومی

  Generic Code

  Identifier. Content

   

  Identifier. Scheme Agency

   

  تواتر استفاده از دارو

  Frequency Usage

  Text. Content

   

  Text. Language. Code

   

  تعداد داروی تجویز شده

  Medication Count

  Quantity. Content

   

  Quantity. Unit. Code

   

  اطلاعات اقلام دارویی تحویل شده

  Checked out Medication Items Info

  کد ملی دارو

  National Drug  Code

  Identifier. Content

   

  Identifier. Scheme Agency

   

  تواتر استفاده از دارو

  Frequency Usage

  Text. Content

   

  Text. Language. Code

   

  تعداد داروی تحویلی

  Delivered Medication Count

  Quantity. Content

   

  Quantity. Unit. Code

   

  تاریخ تحویل دارو

  Medication Deliver Date

  Date. Content

   

  Date. Calender Type

   

  اطلاعات هزینه‌ای دارو

  Medicine Cost Info

  هزینه کل

  Total Cost

  Amount. Content

   

  Amount. Currency. Code

   

  سهم بیمه از هزینه دارو

  Insurance contribution

   

  Amount. Content

   

  Amount. Currency. Code

   

  سهم بیمار از هزینه دارو

  Patient Contribution

  Amount. Content

   

  Amount. Currency. Code

   

  مابه‌التفاوت قیمت فروش و تقبل بیمه

  Differnce of Insurance Cover and Price 

  Amount. Content

   

  Amount. Currency. Code

   

  سهم بیمه مکمل از هزینه دارو

  Supplementary Contribution

  Amount. Content

   

  Amount. Currency. Code

   

  پرداختی بیمار

  Payable by Patient

  Amount. Content

   

  Amount. Currency. Code

   

  استفاده از داروی جایگزین

  Use Substitution Medication?

  Indicator. Content (T / F)

   

   

  اطلاعات داروهای ترکیبی

  Combinational

  Medication Info

  اطلاعات عناصر

  Ingredients Info

  نام عنصر

  Ingredient Name

  Name. Content

   

  Name. Language. Code

   

  میزان

  Amount of Ingredient

  Quantity. Content

   

  Quantity. Unit. Code

   

  اطلاعات ظرف

  Container Info

  Name. Content

   

  Name. Language. Code

   

  اطلاعات دستمزد

  Wage Info

  Amount. Content

   

  Amount. Currency. Code

   

  اطلاعات تجهیزات پزشکی

  Medical Equipment Info

  نام محصول

  Product Name

  Name. Content

   

   

  Name. Language. Code

   

  سایز محصول

  Product Size

  Quantity. Content

   

  Quantity. Unit. Code

   

  مدل محصول

  Product Model

  Name. Content

   

  Name. Language. Code

   

  اطلاعات اولیه بیمار

  Patient Info

  نام کامل بیمار

  Full-Name

  Name. Content

   

   

  Name. Language. Code

   

  شناسه بیمار

  (کد ملی / شماره گذرنامه)

  Patient ID

  Identifier. Content

   

  Identifier. Scheme Agency

   

  تاریخ تولد

  Birth-Date

  Date. Content

   

  Date. Calender Type

   

  شماره تلفن همراه

  Mobile Phone Number

  Number.Content

   

  جنسیت

  Gender

  Code. Content

   

  بیمار دارای همراه می‌باشد؟

  Has Attendant?

  نام کامل همراه بیمار

  Full-Name of Attendant

  Name. Content

   

   

  Name. Language. Code

   

  شناسه‌ی همراه بیمار

  (کدملی / شماره گذرنامه)

  Attendant ID

  Identifier. Content

   

  Identifier. Scheme Agency

   

  اطلاعات داروخانه

  Pharmacy Info

  کد داروخانه

  Pharmacy Code

  Identifier. Content

   

   

  Identifier. Scheme Agency

   

  اطلاعات مسئول فنی داروخانه

  Technical Director Info

  کد نظام پزشکی

  Medical Council Code

  Identifier. Content

   

  داشتن قائم‌مقام

  Has Deputy?

  کد نظام‌پزشکی /

  کد انجمنی

  Medical Council Code /

  Associative Code

  Identifier. Content

   

  Identifier. Scheme Agency

   

  اطلاعات مؤسس / پزشک داروساز

  Pharmacist / Founder Info

  کد نظام پزشکی /

  کد ملی

  Medical Council Code / National Code

  Identifier. Content

   

  Identifier. Scheme Agency

   

  اطلاعات نسخه‌پیچ

  Dispenser Info

  کد ملی

  National Code

  Identifier. Content

   

  اطلاعات هزینه‌ای نسخه

  Prescription Cost Info

  حق فنی

  Technical Cost

  Amount. Content

   

  Amount. Currency. Code

   

  تایید اینترنتی

  Internet Confirmation

  Amount. Content

   

  Amount. Currency. Code

   

  مالیات

  Tax

  Amount. Content

   

  Amount. Currency. Code

   

  تخفیف

  Discount

  Amount. Content

   

  Amount. Currency. Code

   

  کمک هزینه

  Subsidy

  Amount. Content

   

  Amount. Currency. Code

   

  اتوماسیون

  Automation

  Amount. Content

   

  Amount. Currency. Code

   

  سایر هزینه‌ها

  Other Expenses

  عنوان سایر هزینه‌های دارویی

  Title of Medical Expenses

  Text. Content

   

  Text. Language. Code

   

  مبلغ سایر هزینه‌های دارویی

  Cost of Medical Expenses

  Amount. Content

   

  Amount. Currency. Code

   

  پرداختی بیمار

  Payable by Patient

  Amount. Content

   

  Amount. Currency. Code

   

  هزینه‌ی کل

  Total Cost

  Amount. Content

   

  Amount. Currency. Code

   

  تاریخ نسخه

  Prescription Date

  Date. Content

   

   

  Date. Calender Type

   

  طول درمان

  Therapy Duration

  Duration. Content

   

                             
   

   

Browse by Audience

لینکهای داخلی

Browse by Audience

لینکها