بازگشت

  آزمایشگاه دارو

  دانلود فایل

  تاریخ آخرین بروز رسانیسه شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۴

  فرمت یکسان برای معرفی ادارات مختلف در سایت سازمان غذا و دارو

  - نام اداره : آزمایشگاه کنترل و ارزیابی دارو و مواد مخدر

  - معرفی اداره ( تاریخچه و پایه های قانونی تشکیل اداره و اهداف) به صورت مختصر:

  آزمایشگاه دارو وظیفه کنترل کیفیت تمام داروها شامل مواد اولیه، فراورده های دارویی تولید داخل و وارداتی، همچنین انجام آزمایشات مربوط به نمونه های ادواری، PMQC، شکایتی، مواد مخدر و .... را به عهده دارد.

  ضمناً این آزمایشگاه در زمینه آموزش تئوری و عملی کارشناسان داخلی و خارجی و همچنین بازدیدهای GLP و آکرودیته آزمایشگاههای کنترل کیفیت داخلی و خارجی نیز فعالیت دارد. همچنین در آزمونهای حرفه ای (Proficiency Test) شرکت داشته و با سازمانهای بین المللی مانند: WHO و .... همکاری دارد. این آزمایشگاه از بخشهای نمونه گیری دارو، شیمی دارو، دستگاهی دارو و کنترل میکروبی تشکیل شده است.

  - خدمات: (معرفی زیرمجموعه ها و وظایف آنها)

   --- دفتر مدیریت دارو

  --- دریافت نمونه دارو

  --- بخش شیمی دارو 1

  --- بخش شیمی دارو 2

  --- بخش دستگاهی دارو

  --- بخش میکروبی دارو

  - فعالیت های اصلی آزمایشگاه:

  - بررسی مستندات کنترل کیفیت نمونه ها

  - انجام آزمایشات مربوط به اولین سری ساخت مواد اولیه و محصولات دارویی

  - انجام آزمایشات مربوط به نمونه های ادواری مواد اولیه و مصولات دارویی

  - انجام آزمایشات مربوط به نمونه های شکایتی

  - انجام آزمایشات مربوط به نمونه های pmqc ( کنترل سطح عرضه )

  - انجام بازرسی از آزمایشگاههای کنترل کیفیت واحدهای تولیدی

  - انجام بازرسی از آزمایشگاههای مجاز و همکار دارو

  - تهیه و ویرایش sop های مرتبط با آزمایشگاه دارو

  - نگهداری تجهیزات و وسایل و نظارت مستقیم بر انجام کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاه دارو

  - بررسی و تهیه گزارشات اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی

  - نیازسنجی آموزشهای فنی و تخصصی کارشناسان هر بخش و نظارت بر آموزش ها .

  - شرکت در تدوین فارماکوپه و استانداردها

  - مشارکت در تدوین و راه اندازی روشهای کنترل کیفی جدید.

  - شرکت در اجرای برنامه های عملیاتی

  - فراهم کردن امکانات ایمنی لازم و نظارت بر اجرای ضوابط ایمنی

  - جمع آوری اطلاعات آماری و ارائه گزارش عملکرد

  - مشارکت در درجه بندی آزمایشگاههای دانشگاههای علوم پزشکی کشور و آزمایشگاههای همکار

  - مشارکت در ارزیابی عملکرد آزمایشگاههای دانشگاههای علوم پزشکی کشور و آزمایشگاههای همکار

Browse by Audience

لینکهای داخلی

Browse by Audience

لینکها