بازگشت

  فرم بازدید شرکتها

  دانلود فایل

  تاریخ آخرین بروز رسانیسه شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۴

  عنوان Report

  گزارش اداره مواد وداروهای تحت کنترل و امور داروخانه ها

  شماره  Report

  112-07-01

  تاریخ شروع اجراء

  1/1/1393

  شماره بازنگری

  01

  تاریخ اعتبار

  29/12/1393

   

  گزارش بازدید اداره مواد وداروهای تحت کنترل و امور داروخانه ها

   

  عنوان Report

  گزارش اداره مواد وداروهای تحت کنترل و امور داروخانه ها

  شماره  Report

  112-07-01

  تاریخ شروع اجراء

  1/1/1393

  شماره بازنگری

  01

  تاریخ اعتبار

  29/12/1393

   

   

   

  به: مشاور مدیرکل و رئیس اداره مواد وداروهای تحت کنترل و امور داروخانه ها

  از: اداره مواد وداروهای تحت کنترل و امور داروخانه ها

  موضوع صورتجلسه /گزارش:

  ...............................................................................................................................................................................................................................پیرو دستور رییس اداره مواد وداروهای تحت کنترل و با توجه به درخواست شماره ...................مورخ.................... شرکت......................که به شماره........................مورخ ..........................در دفتر اداره مواد وداروهای تحت کنترل و در تاریخ ................به .....................ارجاع داده شد. کارشناس/ کارشناسان اداره مواد وداروهای تحت کنترل آقا /خانم دکتر..........................در تاریخ  .........................به محل ..........................واقع در ....................... جهت رسیدگی به موضوع فوق به شرح زیر اقدام نمودند:

   

  شرح موضوع:

   

   

   

   

   

  کارشناس/ کارشناسان بررسی کننده                                                                                                          مسئول فنی/ مدیر Q.A.

  نام تاریخ امضاء                                                                                                                                           نام تاریخ امضاء

  اداره مواد وداروهای تحت کنترل

   

   

   

   

  شرح موضوع:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  کارشناس/ کارشناسان بررسی کننده                                                                                               مسئول فنی/ مدیر Q.A                                                                                                        

  نام تاریخ امضاء                                                                                                                                 نام و تارخ امضا

   

   

                                                                                                                                                                   

   

  اظهار نظر نهایی:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  کارشناس/ کارشناسان بررسی کننده                                                                                                          مسئول فنی

  نام تاریخ امضاء                                                                                                                                   نام و نام خانوادگی

                                                                                                                                                                  تاریخ

                                                                                                                                                                   امضاء     

Browse by Audience

لینکهای داخلی

Browse by Audience

لینکها