بازگشت

  ضابطه تولید و آنالیز قراردادی دارو

  دانلود فایل

  تاریخ آخرین بروز رسانیدوشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۶

   

  ضابطه تولید و آنالیز قراردادی دارو

  فهرست مندرجات

  1. تاریخچه بازنگری................................................................................................................................................

  3

  1. مقدمه....................................................................................................................................................................

  4

  1. هدف......................................................................................................................................................................

  4

  1. دامنه کاربرد.........................................................................................................................................................

  4

  1. مسئولیت ها.........................................................................................................................................................

  4

  1. تعاریف...................................................................................................................................................................

  4

  1. شرایط طرفین قرارداد........................................................................................................................................

  6

  1. شرایط پذیرش درخواست..................................................................................................................................

  7

  1. مدارک....................................................................................................................................................................

  7

  1. قرارداد....................................................................................................................................................................

  8

  1. مراجع.....................................................................................................................................................................

  11

  1. پیوست ها..............................................................................................................................................................

  11

   

  جدول توزیع نسخه

   

  محل نگهداری

  تعداد سند

  نسخه اصلی

  اداره ثبت و صدور پروانه

  1 نسخه

  نسخه کپی

  واحد سیستم مدیریت کیفیت

  اداره بازرسی و نظارت فنی

  1 نسخه

  1 نسخه

   

  این نسخه، تحت کنترل و غیرقابل تغییر است.

  هرگونه ای تغییری در این سند، باید براساس Sop-DMNA-RD-001

   

  تعداد کل صفحات این ضابطه 14 صفحه می باشد.

   

   

  1. تاریخچه بازنگری

  شماره بازنگری

  تاریخ بازنگری

  شرح مختصر تغییرات

  صفحات مورد بازنگری

  01

  20/1/1396

  تولید قراردادی برون مرزی شامل داروهایی که خط تولید آنها درکشور وجود دارد یا پروانه ساخت صادر شده نمی گردد.

  همچنین به محض تولید داخل شدن فرآورده هایی که بصورت برون مرزی تولید می شود، الزام به انتقال خط به داخل کشور ظرف مدت شش ماه وجود دارد.

  صفحه 8

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1. کارشناسان باید از معتبر بودن اعتبار آخرین نسخه این سند اطمینان حاصل نمایند.

   

   

  1. مقدمه

  به منظور استفاده از ظرفیت خالی کارخانجات داخلی داروسازی و به کارگیری دانش و امکانات کارخانجات سازنده دارو در سایر کشورها، ساخت قراردادی به عنوان یکی از ابزارهای تولید و تدارک دارو شناخته می شود و این ضابطه در همین راستا تدوین گردیده است.

   

  3.هدف

   هدف از تدوین این ضابطه تشریح چگونگی صدور پروانه ساخت دارو در قالب تولید قراردادی در داخل و یا خارج از کشور می باشد.

   

  4.دامنه کاربرد

  متقاضیان تولید و آنالیز قراردادی دارو در داخل یا خارج از کشور

   

  5.مسئولیت ها

  • اداره ثبت و صدور پروانه اداره کل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر مسئول بررسی درخواست های اولیه و صدور پروانه ساخت می باشند.
  • اداره بازرسی و نظارت فنی اداره کل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر، مسئول تائید GMP خط تولید و آزمایشگاه های تحت قرارداد می باشد
  • کمیسیون قانونی تشخیص (صلاحیت ساخت و ورود دارو و مواد بیولوژیک)، مسئول تائید درخواست های برون مرزی و موافقت با صدور پروانه ساخت در داخل و یا خارج از کشور می باشد.

   

  6.تعاریف

  • اداره کل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر:Division of Medicines and Narcotic Affairs(DMNA)
  • اداره ثبت و صدور پروانه : Registration Department
  • اداره بازرسی و نظارت فنی: GXP Inspectorate Department 
  • روش های بهینه تولید: Good Manufacturing Practice (GMP)
  • پرونده جامع دارو: CTD (Common Technical Document)
  • فرم: Form (FRM)
  • ضابطه: Regulation (REG)

   

  • تولید قراردادی

  در تولید قراردادی دارو، کارفرما فرآیند تولید و آزمایش یا قسمتی از مراحل آن را با مسئولیت خود در کارخانه دیگر (مجری) به استناد قرارداد کتبی فی مابین، که وظایف طرفین در آن به وضوح مشخص شده باشد، انجام می دهد. سیستم مدیریت کیفیت کارفرما باید به روشنی روشی را که مسئول فنی، چگونگی تولید، کنترل و صدور مجوز آزادسازی هر سری ساخت فرآورده را مطابق با مسئولیتش دارا می باشد، مشخص نماید. در هر حال کلیه مسئولیتهای مربوط به رعایت اصالت، کیفیت،  ایمنی، اثربخشی و بازاریابی بر عهده کارفرما می باشد.

   

  • کارفرما (دارنده پروانه ساخت)

  کارفرما می تواند یکی از تعاریف زیر را در برگیرد:

  • شرکت داروسازی که دارای پروانه تاسیس از اداره کل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر می باشد.
  • شرکت دارای موافقت اصولی احداث کارخانه داروسازی که هنوز پروانه تاسیس دریافت نکرده است.
  • شرکت دارویی دارای مجوز فعالیت که فاقد محل ساخت می باشد.
  • مجری (محل ساخت یا آنالیز)
  • شرکت داروسازی دارای پروانه تاسیس در داخل کشور که شرایط و امکانات خط تولید آن مورد تائید اداره کل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر می باشد.
  • شرکت داروسازی در خارج از کشور که دارای خط تولید مورد نظر و گواهی تائید GMP از مراجع ذیصلاح دارویی کشور مبداء بوده و شرایط و امکانات خط تولید آن مورد تائید اداره کل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر می باشد.

  تبصره: ساخت قراردادی برون مرزی در کشورهائی مجاز می باشد که دارای سیستم نظارتی معتبر بوده و یا GMP خط تولید مورد نظر به تائید یکی از مراجع نظارتی زیر رسیده باشد:

  • JAPAN'S PMDA
  • SWISSMEDIC
  • TGA
  • UK/MHRA
  • EMA
  • US/FDA

   

  7. شرایط طرفین قرارداد

  7.1) شرایط کارفرما:

  • سیستم مدیریت کیفیت کارفرما باید شامل کنترل و بررسی و ارزیابی سوابق و نتایج مربوط به هرگونه فعالیت برونسپاری باشد. در نهایت کارفرما مسئول کنترل برای اطمینان از وضعیت فرآیندهای برونسپاری می باشد.
  • پیش از بستن قرارداد، کارفرما مسئول ارزیابی قانونی بودن، شایستگی و صلاحیت مجری برای انجام موفقیت آمیز فعالیت های برونسپاری می باشد. همچنین کارفرما، مسئول حصول اطمینان از اجرای کلیه اصول و راهنماهای GMP مطابق دستورالعمل های اعلام شده از سوی اداره کل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر می باشد.
  • کارفرما باید کلیه اطلاعات و دانش لازم را برای اجرای صحیح تولید قراردادی براساس الزامات قانونی و پروانه تولید محصول، برای مجری فراهم نماید. کارفرما باید اطمینان حاصل نماید که مجری از کلیه مشکلاتی که فرآورده و یا عملیات، ممکن است برای ساختمان، تجهیزات، کارکنان و دیگر مواد یا فرآورده ها ایجاد خطر نماید، آگاه می باشد.
  • کارفرما باید عملکرد مجری را پایش و بازبینی نماید و همچنین هرگونه نیاز به ارتقاء را شناسایی و بهبود بخشد.
  • کارفرما خود یا براساس تائیدیه مسئول فنی شرکت مجری، باید اطمینان حاصل کند که تولید محصولات و یا انتقال مواد از سوی مجری به آنها مطابق با اصول GMP و پروانه ساخت، صورت گرفته است.
  • کارفرما باید دارای آزمایشگاه کنترل کیفیت بوده یا طبق قرارداد، کنترل محصول در آزمایشگاه مجری انجام پذیرد. در غیر این صورت با یک آزمایشگاه مورد تائید مرکز آزمایشگاههای مرجع کنترل غذا و دارو قرارداد داشته باشد.
  • کارفرما مکلف است طبق ضوابط اعلام شده برای مسئولین فنی کارخانجات داروسازی، مسئول فنی واجد شرایط به اداره کل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر معرفی نماید.
  • چنانچه کارفرما متقاضی انجام بخشهای مختلف فرآیند تولید در چند کارخانه باشد، موضوع باید صراحتاً در درخواست اولیه جهت اخذ مجوز لازم ذکر گردد.

   

  7.2) شرایط مجری:

  • مجری باید دارای مکان، تجهیزات، دانش، تجربه و کارکنان ذیصلاح برای انجام مناسب امور واگذار شده توسط کارفرما باشد.
  • مجری باید اطمینان حاصل نماید که تمامی فرآورده ها، مواد (اولیه، جانبی و بسته بندی) و دانش ارائه شده به وی برای هدف مورد نظر مناسب می باشد.
  • مجری نباید هیچ یک از امور محول شده به وی طبق قرارداد را بدون ارزیابی و تائید کارفرما و اطلاع اداره کل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر در اختیار طرف سومی قرار دهد.

   

  8.شرایط پذیرش درخواست

  • شرایط پذیرش در خواست های تولید قراردادی :

  درخواست کلیه کارفرمایان برای تولید قراردادی در خط تولید یکی از کارخانجات داروسازی کشور برای همه اقلام دارویی مطابق با فهرست داروهای رسمی ایران و رعایت مفاد ماده (9) این ضابطه قابل پذیرش می باشد.

  • شرایط پذیرش درخواست های تولید قراردادی در خارج از کشور:
  • درخواست کلیه کارفرمایان برای تولید قراردادی در خارج از کشور با رعایت مفاد (ماده 9) این ضابطه و رعایت ضوابط جاری واردات، مشروط به تائید کمیسیون قانونی قابل پذیرش می باشد.

   

  9.مدارک

  9.1) مدارک مورد نیاز جهت بررسی درخواست تولید قراردادی :

  • نامه درخواست تولید قراردادی از سوی کارفرما
  • فرم درخواست تولید قراردادی تکمیل شده (پیوست 1، FRM-DMNA-RO-003)
  • تصویر قرارداد کارفرما و مجری برای درخواستهای داخلی
  • تصویر تفاهم نامه فی مابین کارفرما و مجری برای درخواستهای برون مرزی (ارائه اصل قرارداد و ترجمه رسمی آن پس از اخذ موافقت از کمیسیون الزامی است)
  • تصویر نامه مجوز فعالیت که می تواند شامل یکی از موارد ذیل باشد:
  • پروانه تاسیس
  • موافقت اصولی احداث کارخانه
  • مجوز فعالیت شرکت دارویی
  • تصویر پروانه مسئول فنی
  • تکمیل و تائید فرم اعلام نظر در مورد شرایط ساخت دارو (پیوست 2، FRM-DPNA-GIO-040)
  • تصویر تائیدیه معتبر نظامنامه مدیریت کیفیت کارفرما صادره از اداره بازرسی فنی اداره کل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر
  • ارائه دلایل توجیهی برای تولید قراردادی برون مرزی
  • گواهی تائیدیه GMP شرکتهای طرف قرارداد برون مرزی، صادره از مراجع ذیصلاح دارویی کشور مبدأ (ممهور به مهر نمایندگی سیاسی شامل سفارت، کنسولگری ، دفتر حافظ منافع جمهوری اسلامی ایران در آن کشور)
  • ارائه گواهی GMP سایت تولید از یکی از مراجع نظارتی نام برده شده در بند تعاریف در صورت لزوم

  در خصوص درخواستهای تولید قراردادی داخل کشور پس از بررسی مدارک، نتیجه به متقاضی اعلام خواهد شد.

  اظهار نظر در خصوص امکان تولید قراردادی برون مرزی منوط به آراء کمیسیون قانونی تشخیص (صلاحیت ساخت و ورود دارو و مواد بیولوژیک) خواهد بود و شامل داروهایی که در داخل کشور خط تولید(واجد گواهی GMP ) آنها وجود دارد و یا پروانه ساخت برای آنها صادر شده و به میزان کافی در داخل کشور تولید می گردند، نمی شود.

  در مورد درخواستهای تولید تحت لیسانس قراردادی داخل کشور، رعایت مفاد ضابطه تولید تحت لیسانس نیز الزامی است.

  تبصره1: متقاضیان تولید قراردادی در داخل کشور موظفند پس از موافقت اداره کل دارو، مدارک لازم جهت تعیین مسیر بررسی پرونده را مطابق با دستورالعمل تغییر فرآیند ثبت دارو به شماره نامه 89617/665  مورخ 5/8/93 به همراه قرارداد ساخت به اداره کل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر ارسال نمایند.

  تبصره 2: متقاضیان تولید قراردادی برون مرزی موظفند پس از موافقت کمیسیون قانونی، حداکثر ظرف مدت یکسال ، مدارک لازم جهت تعیین مسیر بررسی پرونده را مطابق با دستورالعمل تغییر فرآیند ثبت دارو به شماره نامه 89617/665 مورخ 5/8/93 به همراه قرارداد ساخت و ترجمه رسمی آن به اداره کل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر ارسال نمایند. پس از پایان مهلت مذکور جهت تعیین مسیر بررسی پرونده نیاز به طرح مجدد درخواست تولید قراردادی در کمیسیون قانونی می باشد.

  9.2) مدارک لازم جهت صدور پروانه ساخت:

  • نامه اعلام مسیر بررسی پرونده براساس بخشنامه شماره 89617/665 مورخ 5/8/93
  • تکمیل و تائید فرم اعلام نظر در مورد شرایط ساخت دارو
  • پرونده دارو در قالب CTD (براساس بخشنامه تسریع فرآیند ثبت دارو به شماره 54324/665 مورخ 30/5/90)
  • فیش هزینه ثبت دارو

  تبصره 1: هزینه ثبت و تعرفه واردات درخواستهای تولید قراردادی برون مرزی همانند داروهای وارداتی می باشد.

  تبصره 2: پروانه ساخت قراردادی با اعتبار دو سال صادر خواهد شد.

  تبصره 3: تمدید اعتبار پروانه های تولید قراردادی در صورت عدم شکایت و ارائه قرارداد معتبر و طبق ضوابط و مقررات جاری اداره کل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر و اخد مجوز از کمیسیون قانونی امکان پذیر خواهد بود.

  تبصره 4: تمدید اعتبار پروانه های تولید قراردادی برون مرزی با توجه به تبصره فوق الذکر و بند 8 همین ضابطه صورت خواهد گرفت.

  تبصره 5 : به محض صدور پروانه ثبت تولید داخل برای دارویی که به صورت قرارداد برون مرزی توسط شرکت دیگری تولید می شود، شرکت تولید کننده قراردادی برون مرزی موظف است نسبت به انتقال محل ساخت داروی خود به داخل حداکثر ظرف مدت شش ماه اقدام نماید. واردات داروی مذکور پس از آن مشمول محدودیت مربوط به واردات می شود و امکان تمدید پروانه دارو وجود نخواهد داشت.

   

  10.قرارداد

  قرارداد ساخت یا آنالیز باید با در نظر گرفتن حداقل موارد ذیل ارسال شود :

  (بدیهی است مسئولیت مفاد قرارداد ارسالی برعهده طرفین تولید یا آنالیز قراردادی می باشد)

  10.1) کلیات:

  • طرفین قرارداد ملزم به رعایت کلیه ضوابط و مقررات اداره کل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر می باشند.
  • قراردادی باید مابین کارفرما و مجری نوشته شود که در آن مسئولیت های اختصاصی هریک از طرفین در ارتباط با فعالیتهای برونسپاری مشخص شده باشد. جنبه های فنی قرارداد باید توسط افراد ذیصلاح که دارای دانش کافی در خصوص اصول GMP هستند تنظیم گردد. کلیه اقدامات برای فعالیت های برونسپاری باید بر اساس پروانه ساخت و با توافق طرفین انجام شود.
  • در قرارداد باید به وضوح توضیح داده شود مسئولیت هر مرحله از فعالیتهای برونسپاری با چه کسی می باشد. به عنوان مثال: مدیریت دانش، انتقال فن آوری، زنجیره تامین، انعقاد قرارداد، کیفیت و خرید مواد ( اولیه ، جانبی ، بسته بندی)، آزمایش و آزادسازی مواد، تولید و کنترل کیفیت ( از جمله کنترل های حین تولید، نمونه برداری و آزمایشات پایداری)
  • هر نوع عملیات ساخت (مواد بینابینی، مواد موثره، تولید فرآورده های داروئی و ...) که بصورت قراردادی انجام می شود باید به درستی تعریف شده و بطور مشخص و واضح تحت کنترل باشند تا محصولی با کیفیت مناسب و مطابق با پروانه ساخت دارو تولید، کنترل و در اختیار مصرف کننده قرار گیرد.
  • هر نوع عملیات تولید قراردادی در داخل کشور تنها در کارخانجاتی می تواند انجام گیرد که دارای پروانه تاسیس از سازمان غذا و دارو بوده و فعال باشند.
  • همه سوابق مربوط به فعالیت های برونسپاری شده از جمله تولید، آنالیز، توزیع و نمونه های مرجع، هم چنین سوابق مربوط به ارزیابی کیفیت محصولات در صورت شکایت یا نقص مشکوک فرآورده باید توسط کارفرما نگهداری یا در دسترس او باشد.
  • در قرارداد باید اجازه بازرسی فعالیتهای برونسپاری شده (توسط مجری یا سایر پیمانکاران مورد توافق طرفین) به کارفرما داده شود، به گونه ای که کارفرما حق بازدید از محل تولید، انبارها، آزمایشگاه و امکانات مرتبط با موضوع قرارداد را به منظور کنترل عملیات ساخت، آنالیز و رعایت اصول GMP داشته باشد.
  • کلیه مواردی که در قرارداد ذکر می شود از جمله عملیات مربوط به تضمین کیفیت (ساخت، آنالیز و کنترل ها، انبارداری، کنترل کیفیت، آزادسازی محصول، توزیع محصول، ریکال محصول و ...) باید مطابق پرونده ساخت و ضوابط جاری اداره کل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر باشد.
  • در حین عملیات ساخت، مسئول فنی مجری یا کارفرما طبق قرارداد و توافق طرفین باید بر روند تولید و کنترل محصول و انطباق مشخصات محصول با ضوابط و مقررات اداره کل نظارت و ارزیابی دارو و موادمخدر و پروانه ساخت، نظارت کامل داشته باشد.
  • هرگونه تغییر در عملیات ساخت، مواد ، فرمولاسیون و یا هرگونه تصمیم گیری برای حل مشکلات، باید با اطلاع و موافقت کتبی طرفین صورت گیرد و در اسرع وقت به اطلاع اداره کل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر جهت اخذ تائیدیه های لازم برسد.
  • هر نوع تغییر در مفاد قرارداد در رابطه با عوامل تاثیر گذار در کیفیت فرآورده باید به اطلاع اداره کل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر برسد.

  10.2) کارفرما:

  • کارفرما باید پروانه ساخت موضوع قرارداد را از اداره کل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر دریافت نماید که جهت این امر پس از بررسی پرونده ساخت، پروانه ساخت با تاریخ اعتبار دوسال به نام کارفرما صادر می گردد.
  • ارزیابی اولیه و انتخاب طرف قرارداد به عهده کارفرماست.
  • کارفرما باید در زمان عقد قرارداد از مطابقت کارخانه طرف قرارداد با الزامات GMP با برای ساخت، کنترل و... محصول مورد نظر اطمینان حاصل نماید.
  • کارفرما باید از رعایت اصول GMP توسط طرف قرارداد در حین انجام موضوع قرارداد اطمینان حاصل نماید.
  • کارفرما باید کلیه اطلاعات لازم برای ساخت، روش های کنترل، بسته بندی و ... را مطابق با پرونده ساخت و با رعایت قوانین و مقررات اداره کل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر بطور کامل در اختیار طرف قرارداد بگذارد.
  • کارفرما باید در قرارداد اطلاعات لازم در مورد ویژگی های محصول جهت آزادسازی را برای طرف قرارداد مشخص نماید.
  • کلیه مدارک مربوط به هر سری ساخت، نتایج آنالیز و پایداری، مدارک آزادسازی، توزیع و ... باید توسط کارفرما نگهداری شود.
  • مسئولیت و انجام آزادسازی، توزیع و ریکال محصول از بازار برعهده کارفرما و نیز رسیدگی و پاسخگویی به شکایات بر عهده کارفرما و مجری می باشد.
  • کارفرما باید اطمینان حاصل نماید که طرف قرارداد از مشکلات احتمالی در حین عملیات ساخت و آنالیز موضوع قرارداد کاملاً مطلع است (از جمله خطراتی که ممکن است در مورد مواد ، وسایل ، پرسنل ، ساختمان ها و آلودگی های متقابل با محصولات دیگر، خطرات زیست محیطی و ...) پیش آید.

  10.3) مجری

  • طرف قرارداد باید ساختمان، تجهیزات، مواد، تجربه، دانش کافی و کارکنان واجد شرایط و امکانات آموزشی لازم برای انجام موضوع قرارداد را در اختیار داشته باشد.
  • طرف قرارداد نمی تواند به هیچ عنوان موضوع ساخت قراردادی را که طبق قرارداد به او واگذار شده است به طرف دیگری واگذار نماید. برای انجام این کار ارزیابی و موافقت کتبی کارفرما و تائید اداره کل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر الزامی است.
  • طرف قرارداد باید تابع ضوابط و بازرسی های اداره کل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر باشد.

  11.مراجع

  داخلی

  • بخشنامه 54324/665 مورخ 30/5/90 (دستورالعمل تسریع فرآیند ثبت دارو)
  • بخشنامه 89617/665 مورخ 5/8/93 ( دستورالعمل تغییر فرآیند ثبت دارو)
  • نظام نامه دریافت پروانه ساخت دارو در قالب تولید قراردادی POL-DSO-DERO-002
  • ضابطه تولید و آنالیز قراردادی (REG-DPNA-GIO-004)

  خارجی

  • EU Guidelines For Good Manufacturing Practice For Medicinal Product Human Vol4-Chapter 7-2013

  12.پیوست ها

  پیوست 1: فرم درخواست تولید قراردادی (FRM-DMNA-RD-003)

   

  پیوست 1

  فرم درخواست تولید قراردادی FRM-DMNA-RD-003

   

  1. مشخصات دارو:

  نام دارو ( طبق فهرست دارویی ):

   

                   فارسی :

                   انگلیسی:

  شکل دارویی:

   

  مقدار ماده / مواد مؤثره :

  1. مشخصات کارفرما:

  نام و آدرس :

   

  نام مسئول فنی :

  1. مشخصات مجری :

  نام و آدرس :

   

  نام مسئول فنی :

  1. نوع درخواست :

  داخلی

  تولید قراردادی:

   

  برون مرزی

  تحت لیسانس قراردادی داخلی

         
   

   

بخش نظرات
نظر دهید

Browse by Audience

لینکهای داخلی

Browse by Audience

لینکها