بازگشت

  قانون تشکیل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

  دانلود فایل

  تاریخ آخرین بروز رسانیشنبه ۰۴ مهر ۱۳۹۴

  ‌ماده 1 - وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي عبارتند از:

  1 - تدوين و ارائه سياست‌ها،‌تعيين خط مشي‌ها و نيز برنامه‌ريزي براي فعاليت‌هاي مربوط به تربيت نيروي انساني گروه پزشكي پژوهش، خدمات‌بهداشتي، درماني، دارويي، بهزيستي و تأمين اجتماعي.

  2 - تأمين بهداشت عمومي و ارتقاء سطح آن از طريق اجراي برنامه‌هاي بهداشتي خصوصاً در زمينه بهداشت محيط، مبارزه با بيماري‌ها، بهداشت‌خانواده و مدارس آموزش بهداشت عمومي، بهداشت كار و شاغلين با تأكيد بر اولويت مراقبت‌هاي بهداشتي اوليه، به ويژه بهداشت مادران و كودكان با‌همكاري و هماهنگي دستگاه‌هاي ذيربط.

  3 - ايجاد نظام هماهنگ بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و گسترش شبكه تلفيقي بهداشت و درمان.

  4 - تعيين رشته‌ها و مقاطع تحقيقي مورد نياز كشور و اجراي برنامه‌هاي تربيت نيروي انساني گروه پزشكي در جهت نيل به خودكفايي.

  ‌تبصره 1 - جهت نظارت و ارزشيابي مدارك تحصيلي دانشجويان گروه پزشكي شورايي مركب از معاونين ذيربط وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و‌آموزش پزشكي و فرهنگ و آموزش عالي و 5 نفر از اساتيد گروه پزشكي كه دو نفر از ايشان با تأييد وزارت فرهنگ و آموزش عالي انتخاب خواهند شد‌در وزارت اخيرالذكر تشكيل مي‌گردد. مدارك تحصيلي مزبور به امضاء وزراي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و فرهنگ و آموزش عالي خواهد‌رسيد.
  ‌تبصره 2 - كليه ضوابط و مقررات آموزشي حاكم بر ساير دانشگاه‌هاي كشور و نيز ضوابط و مقررات آموزشي اعلام شده از طرف شوراي عالي‌انقلاب فرهنگي و وزارت فرهنگ و آموزش عالي در مورد دانشگاه‌هاي علوم پزشكي حاكم و مجري خواهد بود.

  ‌نحوه نظارت وزارت فرهنگ و آموزش عالي بر اجراي ضوابط قانوني به گونه‌اي كه با اختيارات و مسئوليت‌هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشكي مغايرت نداشته باشد، توسط شوراي عالي انقلاب فرهنگي تعيين خواهد شد.

  5 - انجام تحقيقات بنيادي و كاربردي در جميع رشته‌هاي پزشكي و زمينه‌هاي بهداشتي و درماني و نيز ايجاد و گسترش مؤسسات و واحدهاي‌پژوهش پزشكي و نظارت بر پژوهش‌ها و هماهنگ ساختن برنامه‌هاي مؤسسات تحقيقاتي پزشكي.

  6 - برنامه‌ريزي به منظور توزيع متناسب و عادلانه نيروي انساني و ساير امكانات (‌آموزش پزشكي و تسهيلات بهداشتي - درماني) كشور با تأكيد‌اولويت برنامه‌هاي بهداشتي و رفع نياز مناطق محروم و نيازمند.

  7 - فراهم نمودن تسهيلات لازم براي برخورداري همگان از خدمات درماني در حدود امكانات از طريق ايجاد و گسترش مراكز درماني دولتي و‌بهبود استاندارد آنها و استفاده از همكاري مؤسسات خيريه و بخش خصوصي و نيز انواع بيمه‌هاي درماني.

  ‌تبصره - وزارت جهاد سازندگي در حدود وظايف قانوني محوله با موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به خدمات بهداشتي درماني‌مناطق روستايي و عشايري كمك خواهد نمود.

  8 - تأمين منابع مالي با بهره‌گيري از اعتبارات عمومي، حق بيمه، درآمدهاي اختصاصي و كمكها و مشاركت مردمي.

  9 - تأمين و ارائه خدمات لازم به معلولين جسمي، ذهني و اجتماعي قابل توانبخشي در حدود امكانات.

  10 - تشويق و ترغيب افراد خير و مؤسسات خصوصي جهت اقدامات حمايتي براي كودكان در سنين قبل از دبستان و سالمندان و خانواده‌ها و‌افراد بي‌سرپرست و نيازمند و معلولين جسمي، ذهني و اجتماعي غير قابل توانبخشي و ارائه اين خدمات در موارد ضروري توسط مؤسسات دولتي و‌نظارت بر اين اقدامات.
  11 - تعيين و اعلام استانداردهاي مربوط به:

  ‌الف - خدمات بهداشتي، درماني، بهزيستي و دارويي.

  ب - مواد دارويي، خوراكي، آشاميدني، بهداشتي، آرايشي، آزمايشگاهي، تجهيزات و ملزومات و مواد مصرفي پزشكي و توانبخشي.

  ج - بهداشت كليه مؤسسات خدماتي و توليدي مربوط به خدمات و مواد مذكور در فوق.

  12 - صدور، تمديد و لغو موقت يا دائم پروانه‌هاي:

  ‌الف - مؤسسات پزشكي، دارويي، بهزيستي و كارگاهها و مؤسسات توليد مواد خوراكي و آشاميدني و بهداشتي و آرايشي.
  ‌تبصره - صدور مجوزهاي صنعتي واحدهاي بهداشتي و درماني توسط وزارت صنايع منوط به تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است.
  ب - ساخت فرآورده‌هاي دارويي و مواد بيولوژيك، خوراكي، آشاميدني، بهداشتي، آرايشي و آزمايشگاهي و تجهيزات و ملزومات و مواد مصرفي‌پزشكي و توانبخشي.

  13 - انجام نظارت و كنترل كيفي مواد مذكور در بند "ب" از قسمت 12 ماده 1 و تعيين ضوابط و مقررات لازم براي موارد مذكور در بند "‌الف" و"ب" ماده 12.

  14 - صدور پروانه اشتغال صاحبان حرف پزشكي و وابسته پزشكي.

  15 - تعيين مباني محاسبه هزينه‌هاي خدمات تشخيصي و درماني، دارويي، بهزيستي و تعيين تعرفه‌هاي مربوط در بخش دولتي و غير دولتي و‌تعيين شهريه آموزش‌هاي غير رسمي و آزاد در زمينه‌هاي مختلف علوم پزشكي.

  16 - تعيين ضوابط مربوط به ارزيابي، نظارت و كنترل بر برنامه‌ها و خدمات واحدها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي، بهداشتي، درماني و‌بهزيستي و انجام اين امور بر اساس استانداردهاي مربوطه.

  17 - تعيين ضوابط مربوط به ورود، ساخت، نگهداري، صدور، مصرف و انهدام مواد اوليه بيولوژيك مخدر، خوراكي، آشاميدني، بهداشتي،‌آرايشي، آزمايشگاهي و فرآورده‌هاي دارويي و تجهيزات و ملزومات و مواد مصرفي پزشكي و توانبخشي و نيز ارزشيابي، نظارت و كنترل ضوابط‌مذكور.
  18 - انجام پژوهش در زمينه طب سنتي و بررسي و تحقيق در زمينه خواص دارويي گياهان و امكانات تهيه و استفاده از داروهاي گياهي و آموزش‌صحيح در زمينه‌هاي فوق و ايجاد مراكز مناسب براي طب سنتي.

  ‌ماده 2 - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي داراي تشكيلاتي به شرح زير خواهد بود:

  ‌الف - حوزه مركزي وزارتخانه كه از معاونت‌هاي زير تشكيل مي‌شود:

  1 - معاونت امور آموزشي كه امور آموزشي و بازآموزي و گسترش دانشگاه‌ها را به عهده دارد.

  2 - معاونت امور دانشجويي كه امور مربوط به خدمات آموزشي و رفاهي و گزينش علمي دانشجويان و امور فارغ‌التحصيلان را به عهده دارد.
  3 - معاونت امور پژوهشي.

  4 - معاونت امور دارويي و غذايي.

  5 - معاونت اداري و مالي.

  6 - معاونت امور حقوقي و مجلس.

  7 - معاونت امور بهداشتي.

  8 - معاونت امور درماني.

  9 - معاونت جنگ.

  10 - معاونت امور فرهنگي.

  ب - دانشگاه‌ها يا دانشكده‌هاي علوم پزشكي.

  ج - سازمان‌هاي منطقه‌اي بهداشت و درمان كه جايگزين سازمان‌هاي منطقه‌اي بهداري استان‌ها خواهند بود.

  ‌د - سازمان‌ها و شركت‌هاي وابسته.

  ‌تبصره 1 - رؤساي دانشگاه‌ها و يا دانشكده‌هاي علوم پزشكي مراكز استان‌ها (‌به استثناي استان تهران) به عنوان قائم مقام وزير در استان انجام‌وظيفه خواهند نمود.
  ‌تبصره 2 - در استان‌هايي كه دانشگاه يا دانشكده علوم پزشكي وجود داشته باشد سازمان منطقه‌اي بهداشت و درمان استان زير نظر رييس دانشگاه‌يا دانشكده علوم پزشكي اداره خواهد شد.

  ‌تبصره 3 - سازمان‌هاي منطقه‌اي بهداشت و درمان و بيمارستان‌هاي تابعه و بيمارستان‌هاي دانشكده‌هاي پزشكي داراي اختيارات اداري و مالي‌بوده و مشمول ماده 4 قانون تعديل نيروي انساني نخواهند بود.

  ‌تبصره 4 - مركز بهداشت استان تحت نظر سازمان منطقه‌اي بهداشت و درمان مسئول برنامه‌ريزي، نظارت و ارزيابي برنامه‌هاي بهداشتي و اجراي‌برنامه‌هاي نمونه‌اي در سطح استان در چهارچوب سياست‌ها و خط مشي‌هاي وزارتخانه مي‌باشد و داراي اختيارات اداري و مالي و خدمات پشتيباني‌خواهد بود.
  ‌تبصره 5 - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‌تواند در صورت نياز معاونت‌هايي را با موافقت سازمان امور اداري و استخدامي ايجاد يا‌حذف نمايد.
  ‌ماده 3 - وظايف و اعتبارات آموزشي و نيروي انساني آموزش‌دهنده انستيتو علوم تغذيه و صنايع غذائي ايران بر حسب تشخيص وزارت بهداشت،‌درمان و آموزش پزشكي به يكي از دانشگاه‌هاي علوم پزشكي تهران منتقل مي‌گردد كه دانشكده تغذيه در دانشگاه مزبور تشكيل گردد و وظايف‌تشكيلات، اختيارات و اعتبارات پژوهشي و نيروي انساني پژوهشگر انستيتو علوم تغذيه و صنايع غذايي ايران نيز به همان دانشگاه علوم پزشكي‌منتقل مي‌شود و دانشگاه مزبور مكلف است انستيتو تحقيقات تغذيه‌اي و صنايع غذايي كشور را تشكيل دهد.

  ‌اين انستيتو با داشتن رديف اعتباري مستقل در قانون بودجه وابسته به دانشگاه علوم پزشكي مزبور انجام وظيفه خواهد نمود.
  ‌تبصره - اساسنامه اين مركز در چهارچوب اساسنامه مؤسسات تحقيقاتي موضوع ماده 5 قانون تشكيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي‌خواهد بود كه حداكثر ظرف مدت چهار ماه توسط وزارت مذكور تهيه و به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد.
  ‌ماده 4 - لايحه قانوني راجع به اجازه اجراي طرح توسعه مجتمع آموزشي، پژوهشي درماني وزارت بهداري و بهزيستي مصوب 1358.1022‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران لغو و امكانات و تجهيزات و اعتبارات و كاركنان اين مجتمع بر حسب مورد به حوزه مركزي وزارتخانه و‌مؤسسات آموزشي وابسته به اين وزارت منتقل مي‌شوند.

  ‌ماده 5 - به منظور ايجاد روح تتبع و تحقيق در مسائل آموزشي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و كمك به خودكفايي علمي كشور، فرهنگستان‌علوم پزشكي به رياست وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تشكيل مي‌گردد.

  ‌آيين‌نامه اجرايي و مقررات اداري و مالي اين فرهنگستان توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد‌رسيد.
  ‌ماده 6 - وزارت بهداشت، و درمان و آموزش پزشكي مي‌تواند با مشاركت بانك‌ها و تعاوني‌ها و بخش خصوصي و يا هر يك از آنها اقدام به ايجاد‌بيمارستان‌هايي در نقاط مورد نياز بنمايد نحوه مشاركت و اداره بيمارستان‌هاي مذكور مطابق قانون تجارت و به صورت شركت با حداقل 51% سهم‌دولت خواهد بود.

  ‌تبصره - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مجاز است در محل‌هاي نيازمند زمين يا ساختمان ناتمام خود را جهت ساختمان مراكز‌بهداشتي و درماني با اخذ وجه به سازمان تأمين اجتماعي واگذار نمايد وجوه حاصله پس از واريز شدن به حساب خزانه‌داري كل از طريق بودجه كل‌كشور در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار خواهد گرفت تا صرفاً به مصرف ايجاد يا تكميل و يا تجهيز مراكز درماني و بهداشتي‌ديگر در ساير شهرستان برسد.

  ‌ماده 7 - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براي حصول به اهداف و اجراي وظايف مندرج در اين قانون و قانون تشكيل وزارت مزبور‌مي‌تواند:
  1 - مراكز تحقيقاتي و پژوهشي پزشكي.

  2 - شركت خدماتي براي ارائه خدمات تداركات تخصصي.

  3 - شركت خدماتي براي انجام نگهداري و تعميرات تجهيزات و وسايل و لوازم پزشكي و توانبخشي.

  4 - شركت توليدي براي پژوهش و ساخت تجهيزات و وسايل و لوازم پزشكي و توانبخشي.

  5 - شركت توليدي براي تهيه دارو و مواد اوليه دارويي و مواد بيولوژيك.

  6 - شركت خدماتي براي ورود و توزيع دارو و تجهيزات و لوازم پزشكي و توانبخشي.

  7 - شركت خدماتي براي نگهداري تأسيسات حرارتي و برودتي بيمارستان‌ها، دانشگاه‌ها، دانشكده‌ها و ساختمان‌هاي اداري وزارتخانه در سطح‌كشور.

  8 - شركت خدماتي براي نظافت بيمارستان‌ها، دانشكده‌ها و ساختمان‌هاي وزارتخانه در سطح كشور ايجاد نمايد.

  ‌تبصره - اساسنامه مراكز و شركت‌هاي فوق‌الذكر توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه و با تصويب مجلس شوراي اسلامي قابل‌اجرا خواهد بود.

  ‌ماده 8 - حفظ وضعيت و شمول مقررات سابق بر كاركنان منتقله به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موضوع ماده 11 قانون تشكيل اين‌وزارت تا زمان تصويب و اجراي قوانين و مقررات موضوع ماده 9 قانون مزبور به قوت خود باقي خواهد بود و دانشگاه‌ها و دانشكده‌هاي علوم پزشكي‌نيز تا آن زمان از مقررات مالي و معاملاتي دانشگاه‌ها و سازمان‌هاي منطقه‌اي بهداشت و درمان از مقررات مالي و معاملاتي سازمان‌هاي منطقه‌اي‌بهداري سابق استفاده خواهند نمود.

  ‌ماده 9 - تشكيلات تفصيلي اين وزارتخانه و تغييرات بعدي آن با توجه به مفاد اين قانون و قانون تشكيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي‌به تصويب سازمان امور اداري و استخدامي كشور خواهد رسيد.

  ‌قانون فوق مشتمل بر نه ماده و دوازده تبصره در جلسه علني روز سه‌شنبه سوم خرداد ماه يك هزار و سيصد و شصت و هفت مجلس شوراي اسلامي‌تصويب و در تاريخ 1367.3.12 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

  ‌رييس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي

   

  قانون اصلاح بند (2) ماده (1) قانون تشكيلات و وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

   

  ‌قانون اصلاح بند (2) ماده (1) قانون تشكيلات و وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

  ‌ماده واحده - در بند (2) ماده (1) قانون تشكيلات و وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي - مصوب 1367 - پس از عبارت"‌بهداشت محيط" ، عبارت " و كنترل و نظارت بهداشتي بر سموم و مواد شيميايي" اضافه مي‌شود و متون زير به عنوان تبصره‌هاي (1) و (2) به بند ياد‌شده الحاق مي‌گردد:

  "‌تبصره 1- كليه اختيارات و وظايف قانوني وزارت جهاد سازندگي (‌سازمان دامپزشكي كشور) و وزارت كشاورزي (‌سازمان حفظ نباتات) همچنان به‌قوت خود باقي است. اعلام ضوابط و حدود تماس مجاز سموم و مواد شيميايي از حيث رعايت نكات بهداشتي بر عهده وزارت بهداشت، درمان و‌آموزش پزشكي است و كليه سازمانهاي ذيربط موظف به رعايت ضوابط مربوط مي‌باشند.

  ‌تبصره 2- آيين‌نامه مربوط به كنترل و نظارت بهداشتي بر سموم و مواد شيميايي توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با مشاركت‌وزارتخانه‌هاي جهاد سازندگي، كشاورزي، صنايع و سازمان حفاظت محيط زيست تهيه و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.

  ‌تاريخ تصويب 1375.10.5

  ‌تاريخ تاييد شوراي نگهبان 1375.10.12

   

Browse by Audience

لینکهای داخلی

Browse by Audience

لینکها