اطلاعیه‌ها

12 اسفند

مصوبات کمیسیون قانونی ساخت و ورود دارو مورخ 5 بهمن ماه 1399

09 اسفند

فراخوان فوریتی اعلامی اسفند ماه مورخ 99/12/09

06 اسفند

شناسه گذاری محصولات دارویی

06 اسفند

بخشنامه آزادسازی اولین سری ساخت/اولین محموله وارداتی دارو

04 اسفند

ارائه گزارش بررسی برچسب گذاری فراورده های تحت نظارت در سطح عرضه

04 اسفند

آگهـی منـــاقصه عمـــومی یک مرحله ای با عنوان " امور ترابری درون شهری و برون شهری سازمان غذا و...

04 اسفند

پیگیری تعیین وضعیت کد ثبت/ پروانه ساخت/ شناسه گذاری/ برچسب گذاری فرآورده های طبیعی

02 اسفند

حضور مسئول فنی

28 بهمن

جایگزینی تخصیص ارز ریال عمان و یوان چین کارگزاری با یوروی نیکو

27 بهمن

آخرین بروزرسانی فهرست کدینگ نسخه نویسی و نسخه پیچی دارو