۱۶۰۱۱۶۵۴۰۰۰ صدور پروانه ها و مجوزهای بهداشتی ساخت و ورود مواد، انواع فرآورده های سلامت


۱۶۰۱۱۶۵۵۰۰۰ ثبت انواع فرآورده های سلامت و پیگیری آنها


۱۶۰۱۱۶۵۶۰۰۰ ردیابی، رهگیری و ایجاد کاتالوگ انواع فرآورده های سلامت


۱۶۰۴۱۶۵۸۰۰۰ تعیین شرایط و صدور،تمدید،لغو موقت ودائم مجوزها وپروانه های ازمایشگاه های کنترل غذا ودارو


۱۶۰۶۱۶۵۹۰۰۰ پرداخت یارانه دارویی به بیماران


۱۶۰۶۱۶۶۰۰۰۰ پایش تجویز و مصرف منطقی داروها، تهیه بسترهای لازم برای ارائه اطلاع رسانی و آموزش به عموم


۱۶۰۶۱۶۶۲۰۰۰ نظارت، پایش و ارزیابی عملکرد معاونت های غذا و داروی دانشگاه های علوم پزشکی کشور