ارائه پروانه های فرآورده های سلامت محور (16061654000)


آزمایش و کنترل کیفی مواد، فرآورده‌ها و اقلام مواد و محصولات و فراورده های سلامت (16061657000)


صدور/ تمدید مجوزهای فعالیت آزمایشگاه‌های کنترل همکار در حوزه اقلام سلامت محور (16061658000)


ارائه فرآورده های ویژه متابولیک و شیرخشک های رژیمی یارانه ای (16061659000)


ارائه اطلاعات عوارض مصرف فراورده های سلامت محور (16061660000)


ارائه پروانه های فعالیت حوزه فرآورده های سلامت محور (16062245000)


ارائه مجوز ورود فرآورده‌های سلامت محور (16062246000)


نظارت و بازرسی بر تأمین، توزیع و عرضه اقلام سلامت محور (16062247000)


پاسخگویی و رسیدگی به شکایات مرتبط با اقلام سلامت محور (16062248000)


ارائه مجوز ترخیص فرآورده های سلامت محور (16062249000)


ارائه شیرخشک های رژیمی و غذا های ویژه (16062250000)


ارائه پروانه فعالیت داروخانه و مسئولین فنی داروخانه (16062251000)


پاسخ به استعلام اصالت به بیمه های درمانی (16062252000)


ارائه مجوز توزیع فراورده های سلامت محور (16062253000)


ارائه اطلاعات فراورده های سلامت محور (16062254000)