تاریخچه سازمان غذا و دارو
 
پیشینه استقرار تشکیلاتی در نظام اداری کشور و حوزه بهداشت و درمان برای انجام آنچه که وظایف سازمان غذا و دارو در حال حاضر شناخته می‌شود، به حدود نیم قرن پیش می‌رسد. از سال 1352حوزه معاونت دارويي در وزارت بهداري تشكيل شد، حتی تشكيلاتي به نام "سازمان غذا و دارو" در سال  1355به مدت يكسال در وزارت بهداري ايجاد گرديد، ولی در ادامه برچيده شد. متعاقباً تغييراتي دربخشهاي تحت پوشش معاونت دارویی ايجاد گرديد. به نحوي كه در سال  1358حوزه این معاونت علاوه بر غذا، بخشهاي مربوط به تجهيزات پزشكي و امور آزمايشگاهي را نيز تحت پوشش خود داشت و تحت نام "حوزه معاونت دارويي، غذايي و آزمايشگاهي" فعاليت مي‌نمود و عنوان"آزمايشگاهي" به مجموع فعاليتهاي آزمايشگاهي تشخيص طبي و امور آزمايشگاهي كنترل دارو و غذا مربوط مي‌شد. اما به تدريج بخشهاي مربوط به تجهيزات و ملزومات پزشكي و نيز امور آزمايشگاهي تشخيص طبي به حوزه معاونت درمان منتقل شد.  با این وجود از سال 1364 تاکنون حوزه معاونت دارويي با نامهاي مختلف بخشهاي دارويي و غذايي، آرايشي، بهداشتي و امور آزمايشگاهي كنترل غذا و دارو را اداره كرده است. در سالهاي پس از انقلاب به دفعات براي تشكيل يك سازمان مستقل و قدرتمند براي نظارت بر امور دارو و غذا خيز برداشته شد. تا اینکه در سال  1389 سازمان غذا و دارو با تصويب "شوراي عالي اداري" تشكيل گرديد كه تا امروز نيز سازمان مزبور به راهبري امور غذايي و دارويي ادامه داده است. دامنه تشكيلاتي حوزه معاونت دارويي و غذايي در استانها نیز به صورت مديريت امور دارو و غذا و تحت نظر معاونت امور درمان استان يا دانشگاه بوده است. در سال 1370 سمت معاون دارو و غذا" در استانها به لحاظ تشكيلاتي تعريف شد و رمق تازه‌اي در پيکره نظارتي دارو و غذا ايجاد گرديد و معاونين دارويي و غذايي استانها توانستند با قدرت و تسلط بيشتر امور مربوط به خود را مديريت نمايند. اما در سال  1373 تمامي معاونت‌های دارويي و غذايي در حوزه معاونت درمان ادغام شد و به اين ترتيب كليت حوزه مستقل دارو و غذا در تشكيلات وزارت بهداشت از بين رفت. تا اینکه دوباره از سال 1379 اين تشكيلات استقلال خود را بدست آورد و حوزه معاونت غذا و دارو دوباره در سطح استانها موجوديت پيدا كرد.