شرح وظایف سازمان

 
 1. تدوين، ارائه و ابلاغ سياست ها، برنامه ها و خط مشي هاي مواد و فرآورده هاي دارويي، غذايي، طبيعي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي، بيولوژيک، مکملها، فرآورده هاي مرتبط حاصل از فناوريهاي نوين، مواد و داروهاي تحت کنترل، شيرخشک، اقلام، تجهيزات و ملزومات پزشکي و دندانپزشکي مصرفي و غير مصرفي، اقلام بسته بندي، لوازم و اسباب بازي کودک.
 2. سياست گذاري، برنامه ريزي و اجراي پژوهش هاي مرتبط با نظارت، آزمايش، کنترل کيفي،  ايمني،  سلامت و ارتقاي کيفيت مواد و فرآورده هاي دارويي، غذايي، طبيعي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي، بيولوژيک، مکملها، فرآورده هاي مرتبط حاصل از فناوريهاي نوين، مواد و داروهاي تحت کنترل، شيرخشک، اقلام، تجهيزات و ملزومات پزشکي و دندانپزشکي مصرفي و غير مصرفي، اقلام بسته بندي، لوازم و اسباب بازي کودک.
 3. تعيين، تدوين و اعلام استانداردها، ضوابط، ويژگي ها و مقررات مربوط به واردات، صادرات، تهيه، توليد، کنترل، آزمايش، نگهداري، انبارش، حمل و نقل، توزيع، عرضه، مصرف و انهدام مواد و محصولات و فرآورده هاي دارويي، غذايي، طبيعي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي، بيولوژيک، مکملها،  فرآورده هاي مرتبط حاصل از فناوريهاي نوين، مواد و داروهاي تحت کنترل، شيرخشک، اقلام، تجهيزات و ملزومات پزشکي و دندانپزشکي مصرفي و غير مصرفي، اقلام بسته بندي، لوازم و اسباب بازي کودک.
 4. تعيين، تدوين و اعلام ضوابط و ويژگي هاي مربوط به نظارت و کنترل بر برنامه ها و خدمات واحدهاي دارويي، غذايي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي، بيولوژيک، مکملها، فرآورده هاي طبيعي، فرآورده هاي حاصل از  فناوريهاي نوين، فرآورده هاي تحت کنترل، شيرخشک، اقلام، تجهيزات و ملزومات پزشکي و دندانپزشکي مصرفي و غير مصرفي، اقلام بسته بندي، اسباب بازي و لوازم کودک.
 5. صدور، تمديد و لغو موقت و دائم پروانه موسسات توليدي، وارداتي، صادراتي، نگهداري، انبارش، حمل و نقل، عرضه و توزيع مواد و فرآورده هاي دارويي، خوراکي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي، بيولوژيک، مکملها، فرآورده هاي طبيعي، فرآورده هاي مرتبط حاصل از فناوريهاي نوين، فرآورده هاي تحت کنترل، شيرخشک، اقلام، تجهيزات و ملزومات پزشکي و دندانپزشکي مصرفي و غير مصرفي، اقلام بسته بندي، اسباب بازي و لوازم کودک.
 6. صدور پروانه ها و مجوزهاي بهداشتي ساخت،صادرات، ورود، مصرف و انهدام مواد و فرآورده هاي دارويي، خوراکي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي، بيولوژيک، مکملها، فرآورده هاي طبيعي، فرآورده هاي مرتبط حاصل از فناوريهاي نوين، فرآورده هاي تحت کنترل، شيرخشک، اقلام، تجهيزات و ملزومات پزشکي و دندانپزشکي مصرفي و غير مصرفي، اقلام بسته بندي، اسباب بازي و لوازم کودک .
 7. انجام نظارت بر تهيه، واردات، صادرات، توليد، توزيع، عرضه، نگهداري، انبارش، مصرف، آزمايش، کنترل و پايش کيفيت  مواد و فرآورده هاي دارويي، خوراکي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي، بيولوژيک، مکملها، فرآورده هاي طبيعي، فرآورده هاي مرتبط حاصل از فناوريهاي نوين، فرآورده هاي تحت کنترل، شيرخشک، اقلام، تجهيزات و ملزومات پزشکي و دندانپزشکي مصرفي و غير مصرفي، اقلام بسته بندي، اسباب بازي و لوازم کودک.
 8. بازرسي از  موسسات توليدي، صادراتي، وارداتي، نگهداري، انبارش، حمل و نقل، عرضه و توزيع  مواد و فرآورده هاي دارويي، خوراکي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي، بيولوژيک، مکملها، فرآورده هاي طبيعي، فرآورده هاي مرتبط حاصل از فناوريهاي نوين، فرآورده هاي تحت کنترل، شيرخشک، اقلام، تجهيزات و ملزومات پزشکي و دندانپزشکي مصرفي و غير مصرفي، اقلام بسته بندي، اسباب بازي و لوازم کودک داخلي و خارجي.
 9. شرکت در مجامع علمي و بين المللي به منظور ارتقاء و تبادل دانش و بازنگري و اصلاح ضوابط و دفاع از حقوق جمهوري اسلامي ايران در خصوص  مواد و فرآورده هاي دارويي، خوراکي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي، بيولوژيک، مکملها، فرآورده هاي طبيعي، فرآورده هاي مرتبط حاصل از فناوريهاي نوين، فرآورده هاي تحت کنترل، شيرخشک، اقلام، تجهيزات و ملزومات پزشکي و دندانپزشکي مصرفي و غير مصرفي، اقلام بسته بندي، اسباب بازي و لوازم کودک .
 10. نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در مجامع بين المللي مرتبط با ايمني و سلامت، مواد و فرآورده هاي دارويي، خوراکي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي، بيولوژيک، مکملها، فرآورده هاي طبيعي، فرآورده هاي مرتبط حاصل از فناوريهاي نوين، فرآورده هاي تحت کنترل، شيرخشک، اقلام، تجهيزات و ملزومات پزشکي و دندانپزشکي مصرفي و غير مصرفي، اقلام بسته بندي، اسباب بازي و لوازم کودک  همانند JECFA ، IPCS ،WHO  و Codex alimenterius و نظاير آن.
 11. تعيين شرايط، صدور، تمديد، لغو موقت و دايم مجوزها و پروانه ها و نظارت بر آزمايشگاههاي کنترل  مواد و فرآورده هاي دارويي، خوراکي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي، بيولوژيک، مکملها، فرآورده هاي طبيعي، فرآورده هاي مرتبط حاصل از فناوريهاي نوين، فرآورده هاي تحت کنترل، شيرخشک، اقلام، تجهيزات و ملزومات پزشکي و دندانپزشکي مصرفي و غير مصرفي، اقلام بسته بندي، اسباب بازي و لوازم کودک.
 12. تعيين مباني خدمات دارويي، نظارتي و آزمايشگاهي و تعيين تعرفه هاي دولتي و خصوصي مربوطه
 13. احياء، تقويت و نظارت بر مصرف داروهاي گياهي، طبيعي و طب سنتي و گسترش استفاده از آنها
 14. هماهنگي، برنامه ريزي و نظارت بر تهيه، خريد و تأمين دارو، شيرخشک، غذاهاي ويژه و بيمارستاني، اقلام، تجهيزات و ملزومات پزشکي و دندانپزشکي مصرفي و غير مصرفي، در مواقع ضروري و درجهت کنترل بازار از طريق منابع داخلي و خارجي.
 15. نظارت بر بازار، اطلاع رساني و تبليغات مواد و فرآورده هاي دارويي، غذايي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي، بيولوژيک، مکملها، فرآورده هاي طبيعي، فرآورده هاي حاصل از فناوريهاي نوين، فرآورده هاي تحت کنترل، شيرخشک، اقلام، تجهيزات و ملزومات پزشکي و دندانپزشکي مصرفي و غير مصرفي، و ساير موارد موضوع تحت نظارت سازمان در رسانه هاي مختلف جمعي و عمومي و ساير مصاديقي که توسط سازمان تعيين مي گردد..
 16. نظارت بر بازار به منظور کنترل قيمت ها و تامين ضرورت هاي دارويي، شيرخشک، غذاهاي ويژه و بيمارستاني، اقلام، تجهيزات و ملزومات پزشکي و دندانپزشکي مصرفي و غير مصرفي .