شرح وظايف اداره کل امور فراورده هاي آرايشي و بهداشتي
 1. سياستگذاري، برنامه ريزي و نظارت به منظور تدوين دستورالعمل هاي نظارت بر توليد، واردات، توزيع و صادرات فرآورده هاي آرايشي و بهداشتي.
 2. سياستگذاري، برنامه ريزي و تدوين دستورالعمل هاي اجرايي لازم براي واگذاري وظايف تصدي گري و غير حاکمیتي بخش دولتي به منظور افزايش سهم بخش خصوصي در امور مذکور در راستاي اصل 44 قانون اساسي.
 3. سياستگذاري، برنامه ريزي و نظارت به منظور ارتقاي سلامت فرآورده هاي آرايشي و بهداشتي و خدمات آنها.
 4. سياستگذاري، برنامه ريزي و نظارت به منظور تدوين دستورالعمل هاي تبليغات و فرهنگ سازي مصرف فرآورده هاي آرايشي و بهداشتي در جهت سلامت آنها.
 5. برنامه ريزي و نظارت بر تدوين شاخص ها و اعلام ضوابط توليد، واردات، توزيع، حمل و نقل، آزمايشات کنترل کيفي، انبارش و نگهداري و انهدام فرآورده هاي آرايشي و بهداشتي.
 6. برنامه ريزي و تدوين دستورالعمل هاي اجرايي دريافت و بررسي پرونده هاي سلامت فرآورده هاي آرايشي و بهداشتي به منظور ثبت، ورود و ساخت آنها.
 7. برنامه ريزي و تدوين دستورالعمل هاي نظارتي بر عملکرد موسسات فرآورده هاي آرايشي و بهداشتي.
 8. برنامه ريزي و تدوين دستورالعمل هاي پايش سلامت بازار فرآورده هاي آرايشي و بهداشتي و انجام ترخيص مواد اوليه فرآورده هاي وارداتي.
 9. برنامه ريزي و تدوين دستورالعمل هاي اجرايي نظارت بر فرآورده هاي آرايشي و بهداشتي.
 10.  نظارت و پایش عملکرد معاونت های غذا و داروی دانشگاه های علوم پزشکی در حوزه آرایشی و بهداشتی .
 11. برنامه ريزي و نظارت به منظور طراحی راهکارهاي اجرايي مشارکت در مبارزه با قاچاق و تقلب فرآورده هاي آرايشي و بهداشتي.
 12. برنامه ريزي و نظارت به منظور برگزاري دوره هاي آموزشي لازم براي مسئولین فنی شاغل در موسسات فرآورده هاي آرايشي و بهداشتي.
 13. برنامه ريزي، نظارت و تدوين دستورالعملهاي لازم براي بررسي کارشناسي صدور مجوز تاسيس و فعاليت موسسات فرآورده هاي آرايشي و بهداشتي و خدمات آنها.
 14. برنامه ريزي و نظارت به منظور بررسي و تدوين فهرست هاي مختلف مجاز فرآورده هاي آرايشي و بهداشتي سالم.