ساختار سازمانی اداره کل امور فراورده های آرایشی و بهداشتی
مدیر کل
معاون فنی
معاون برنامه ریزی
اداره نظارت و ارزيابي فرآورده های آرایشی
اداره نظارت و ارزيابي فرآورده های بهداشتی و سلولزی
اداره نظارت و ارزیابی فرآورده هاي آرایشی با اثر درمانی
اداره نظارت و ارزيابي عوارض و شکایات فراورده های آرایشی و بهداشتی
اداره صدور مجوز تولید، واردات و صادرات فراورده های آرایشی، بهداشتی و سلولوزی