دستورالعمل بروزرسانی پورتال سازمان غذا و دارو

پورتال سازمان غذا و دارو يك درگاه اطلاع رساني در خصوص خدمات سازماني بر حسب شرح وظايف ادارات مختلف می باشد و با توجه به ضرورت بروز بودن كليه اطلاعات مي بايست در بازه هاي زماني مورد نياز بهنگام گردد. در اين راستا  رابطين محترم ادارات، به صورت روزانه نسبت به بازديد تارنما اقدام نموده و در صورت لزوم، اطلاعات مورد نظر خود را جهت بارگذاري به کارشناسان روابط عمومی ارسال مي نمايند.
مهمترين مواردي كه در پورتال بروز رسانی مي گردند عبارتند از :
۱- اخبار
2- رویدادها
3-اطلاعيه ها
4-آمارنامه ها و اطلاعات آماری
5-مقررات، ضوابط ، دستورالعمل ها و فرآیند ها(به تفکیک ادارات)
6-فهرست رسمی دارویی کشور
7-اطلاع رساني خدمات و فرايندها (شناسنامه خدمات)