مدیران مجموعه :
جناب آقای دکتر شانه ساز معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو
سرکار خانم دکتر فرشته میرزازاده سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان غذا و دارو
جناب آقای محمود افراسیابی رئیس گروه تدوین مقررات و نظارت بر امور قراردادها
جناب آقای محمد عباسی آبادی رئیس گروه دعاوی و پیگیری های قضایی