گروه تعرفه و استاندارد خدمت فرآورده های سلامت

     1.معرفی گروه تعرفه و استاندارد خدمت فرآورده های سلامت:گروه تعرفه و استاندارد خدمت فرآورده های سلامت مستقر در دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده های سلامت عهده دار تدوین و تبیین استاندارد های خدمت در حوزه های مختلف ارائه خدمت فرآورده های سلامت و همچنین تعیین تعرفه این خدمات می باشد. در این راستا ساماندهی و ارتقاء كمي وكيفي ارائه خدمات فرآورده های سلامت مرتبط با حوزه دارویی و مهندسی پزشکی از طریق همکاری و بهبود تعاملات درون بخشي و برون بخشي با واحدهاي تابعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي صورت می پذیرد.
  1. شرح وظیفه گروه تعرفه و استاندارد خدمت فرآورده های سلامت:
این گروه مرجعي است كه از سال 1396 و به منظور تهيه و تحليل شواهد مرتبط با سياستگذاري و تصميم گيري هاي كلان مديران دارویی كشور، در حوزه هاي عملكردي زير فعاليت مي نمايد:
  1. پیگیری اجرایی شدن سند جامع خدمات سلامت در داروخانه های ایران و تدوین استانداردهای خدمت مرتبط با این سند
  2. تدوین، تاييد نهايي و ابلاغ استاندارد های خدمت و راهنما ها و دستورالعملهای مرتبط با ارائه و مدیریت خدمات فرآورده های سلامت
  3. تدوین مباني تعرفه گذاري با مشاركت شورای عالی بیمه سلامت و سازمان هاي بيمه و انجمن های علمی مرتبط
      3. پرسنل شاغل در گروه تعرفه و استاندارد خدمت فرآورده های سلامت  :
سرپرست گروه تعرفه و استاندارد خدمت فرآورده های سلامت: خانم دکتر نوشین محمد حسینی
کارشناسان گروه: خانم دکتر خورشیدی
مسئول دفتر: خانم مهناز تمجیدی
  • شماره تماس:66963865