• اطلاعات مدیرکل دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده های سلامت: خانم دکتر نوشین محمدحسینی
  • شماره تماس: 66963865  و 61927203
  • نشانی: خیابان انقلاب، خیابان فخررازی، نبش خیابان شهید نظری، ساختمان مرکزی سازمان غذا و دارو طبقه دوم