• پیاده سازی الزامات ایمنی دارویی و فرآورده های سلامت
 • بهبود شاخص های کشوری تجویز و مصرف منطقی  دارو و سایر فرآورده های سلامت
 • ایجاد دسترسی عادلانه به مشاوره دارویی، اطلاعات دارویی و کنترل مسمومیت ها
 • کمک به تبیین نقش داروسازان در عرصه خدمات سرپایی و بستری
 • مدیریت و کاهش هزینه های مصرف دارو و سایر فرآورده های سلامت
 • سیاستگذاری، برنامه ريزي، نظارت، اجرا و راهبری برنامه‌های تجویز و مصرف منطقي، اطلاع‌رساني، فارماکوویژیلانس، عوارض ناخواسته و خطاهای ناشی از مصرف فرآورده‌هاي دارويي، بيولوژيک، ملزومات دارويي، تجهیزات پزشکی، داروهاي طبيعي، بالک‌هاي دارويي، فرآورده‌های آرایشی- بهداشتی
 • سیاستگذاری، برنامه‌ريزي، نظارت، اجرا و راهبری برنامه‌های مربوط به ارائه خدمات دارویی، مشاوره‌های دارویی و سایر فرآورده های سلامت در بيمارستان‌ها، مراکز و موسسات درمانی و دارویی
 • سیاستگذاری، برنامه‌ريزي و نظارت بر بخش مراقبت‌هاي دارو، ملزومات و تجهيزات پزشکي بيمارستانها
 • برنامه ریزی ونظارت بر مصرف داروها و فرآورده های سلامت در خدمات بستری
 • تبیین و آماده سازی زیرساخت‌های لازم، استقرار، نظارت و راهبری نسخه پیچی الکترونیک در کلیه سطوح سرپایی، بستری، پزشک خانواده و بیمه روستایی
 • سازماندهي، اجرا و نظارت بر برنامه‌های آموزشي برای افزايش آگاهي و دانش عمومی و تخصصی در مورد تجویز و مصرف منطقی، فارماكوويژيلانس، عوارض ناخواسته، خطاها، اطلاع‌رسانی دارو و کنترل مسمومیت های ناشی از داروها و سایر فرآورده های سلامت
 • راهبري، هماهنگي، پايش و نظارت بر فعاليت کميته‌هاي تجویز و مصرف منطقی، مراکز فارماكوويژيلانس، عوارض ناخواسته و خطاها و مراکز اطلاع‌رسانی سموم، دارو در دانشگاه‌هاي سراسر کشور
 • همکاري، مشارکت و تعامل با سازمان‌ها و مراکز ملی و بين‌المللي دولتی، مردم نهاد و خصوصی در زمينه تجویز و مصرف منطقی، فارماكوويژيلانس، عوارض ناخواسته، خطاها، اطلاع‌رسانی دارو و کنترل مسمومیت ها
 • همکاری در ارزیابی و بررسی فهرست داروهاي ايران، (Essential drug list، Pharmacist only، OTC، داروهاي با دسترسي خاص و ...)
 • توليد مستندات و شواهد لازم براي تصميم گيري و سياست‌گذاری در خصوص دارو و سایر فرآورده هاي سلامت از طریق راهبری، اجرا و نظارت بر مطالعات ارزیابی اقتصادي و HTA
 • پایش و بررسی وضعیت بازار فرآورده های سلامت در کشور
 • تدوين و تنظيم راهنماها و استانداردهای تجویز و مصرف منطقی، فارماكوويژيلانس، عوارض ناخواسته، خطاها، اطلاع‌رسانی دارو، کنترل مسمومیت، دستورالعمل های توزیع و مصرف داروها و فرآورده های سلامت و تشکیل شوراهای تخصصی حسب مورد
 • برنامه‌ريزي، نظارت و راهبری برنامه‌های مربوط به طرح تحول سلامت و حاکميت باليني در بخش دارو و سایر فرآوردههای سلامت و تدوین تعرفه‌ها و استانداردهای لازم
 • سیاستگذاری، برنامه‌ريزي، نظارت، اجرا و راهبری برنامه‌های مربوط به گروه بيماري‌هاي مشمول حمايت‌هاي مالي از حيث هزينه‌هاي کمرشکن و يا فقرزاي نظام دارو، ملزومات دارويي و پزشکي و سایر فرآورده های سلامت