مرکز اطلاع رسانی داروها و سموم (DPIC, Drug & Poison Information Center) و مرکز بررسی نسخ (RUD,Rational Use of Drug)، در سال 1375 و مرکز ADR (Advers Drug Reaction) در سال 1376 در دفتر تحقیق و توسعه معاونت غذا و داروی وقت، کار خود را آغاز کردند. هدف از راه اندازی این سه مرکز که از طریق الگو برداری و انتقال دانش از مراکز موفق بین المللی توسط اساتید بنام دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران صورت گرفته است، فراهم سازی دسترسی همگانی به منابع اطلاعات دارویی از طریق تماس تلفنی، ارتقای دانش تخصصی گروه پزشکی در زمینه تجویز داروها، ارتقای فرهنگ عمومی مصرف دارو و ایجاد یک روند اصولی جهت ثبت و گزارش عوارض ناخواسته دارویی بوده است. دفتر تحقیق و توسعه سپس به اداره تحقیقات کاربردی و سپس دفتر ارزیابی و کنترل تجویز و مصرف کالاهای سلامت و در نهایت از سال 1397تا کنون با نام دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده های سلامت و با تعداد ادارات بیشتری به شرح ذیل مشغول به ارائه خدمت است. در حال حاضر دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده های سلامت مشتمل بر پنج گروه به این شرح می باشد:
  1. گروه خدمات سرپایی و بستری فرآورده های سلامت
  2. گروه تجویز و مصرف منطقی و اطلاع رسانی فرآورده های سلامت
  3. گروه ثبت و گزارش ایمنی و عوارض ناخواسته فرآورده های سلامت
  4. گروه تعرفه و استاندارد خدمت فرآورده های سلامت
  5. گروه ارزیابی فناوری سلامت و مطالعات مدیریتی و اقتصادی فرآورده های سلامت