• سامانه پایش مصرف دارو به آدرس: rum.fda.gov.ir
  • سامانه فرم الکترونیکی ثبت تماس های تلفنی مراکز اطلاع رسانی داروها و سموم به آدرس: dpic.fda.gov.ir
  • سامانه گزارش دهی عوارض و اشتباهات دارو پزشکی به آدرس  adr.ttac.ir