تیترهای-منوهای-سایت-سازمان-غذا-و-دارو.png اداره ارزیابی فناوری سلامت و مطالعات مدیریتی و اقتصادی 
تیترهای-منوهای-سایت-سازمان-غذا-و-دارو-(1).png اداره تجویز و مصرف منطقی و اطلاع رسانی فرآورده های سلامت 

تیترهای-منوهای-سایت-سازمان-غذا-و-دارو-(2).png اداره تعرفه و استاندارد خدمات فرآورده های سلامت
تیترهای-منوهای-سایت-سازمان-غذا-و-دارو-(3).png اداره ثبت و بررسی ایمنی و عوارض ناخواسته فرآورده های سلامت
تیترهای-منوهای-سایت-سازمان-غذا-و-دارو-(4).png اداره خدمات سرپایی و بستری فرآورده های سلامت 

 
 • تدوین برنامه عملیاتی ستادی و دانشگاهی در جهت پیشبرد اهداف مرتبط با تجویز و مصرف منطقی دارو و پایش آن
 • ارزیابی عملکرد معاونت های غذا و داروی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور در حوزه پایش مصرف فرآورده های سلامت
 • بررسی مشکلات معاونت های غذا و داروی دانشگاه ها در حوزه نظارت و پایش مصرف فرآورده های سلامت و تلاش برای حل آن
 • شرکت در جلسات علمی- اجرایی سازمانی در حیطه امور مربوط به دفتر نظارت و پایش مصرف فراورده های سلامت و ایجاد ارتباطات درون بخشی و برون بخشی
 •  تدوین آئین نامه، بخش نامه و دستورالعمل های مرتبط با مصرف دارو
 • همکاری و مشارکت در برگزاری سخنرانی ها، سمینارها و کارگاه های پژوهشی
 • راه اندازی مرکز اطلاع رسانی داروها و سموم در دانشگاه علوم پزشکی کشور، بیمارستان دانشگاهی
 • ثبت و گزارشگیری تماس های مشاوره دارویی و کنترل مسمومیت های واصله به مراکز اطلاع رسانی داروها و سموم
 • ثبت و گزارشگیری نسخ دارویی پزشکان
 • برگزاری جلسات کمیته های کشوری و پیگیری برگزاری جلسات کمیته های دانشگاهی تجویز و مصرف منطقی دارو
 • ارزیابی فعالیت های مراکز اطلاع رسانی داروها و سموم و کمیته های تجویز و مصرف منطقی معاونت های غذا و دارو دانشگاهها
 • گزارش های اشکالات و عوارض و اشتباهات دارو پزشکی و فرآورده های سلامت (فایل پیوست فرآیند موجود می باشد)
 • نظارت و پایش امور مرتبط با ثبت، گزارش و بررسی عوارض ناخواسته دارو و فرآورده های سلامت
 • ایجاد هماهنگی و نظارت بر سیستم به روز و یکپارچه فارماکوویژیلانس در کشور
 • پیگیری امور مرتبط با ایمنی بیمار در زمینه ایمنی فرآورده های سلامت
 • تهیه و تنظیم گزارش های مربوط به عوارض جدی و مرگ و عوارض بیش از حد انتظار و غیرمعمول، اشکالات فیزیکوشیمیایی و نواقص مربوط به بسته بندی، بروشور و برچسب گذاری و ... به اداره کل دارو و مواد تحت کنترل، اداره کل امور فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل، اداره کل امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی، اداره کل امور فرآورده های آرایشی و بهداشتی و اداره کل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی
 • پاسخ به مکاتبات ارسالی از معاونتهای غذاوداروی سراسر کشور و یا سایر ادارات، در خصوص بررسی عوارض ناخواسته فرآورده های سلامت
 • تهیه و تنظیم اطلاعیه های در رابطه با هشدارهای عوارض ناخواسته فرآورده های سلامت 
 • ارسال بازخورد به معاونتهای غذا و دارو /گزارشگران عوارض و اشتباهات دارویی در موارد گزارش های عوارض جدی و شکایات از مشکلات و عوارض فرآورده های سلامت
 • پیشنهاد تغییر برگه راهنما و بسته بندی فرآورده های سلامت به ادارات کل تخصصی مربوطه درجهت ارتقاء ایمنی فرآورده های سلامت
 • بررسی هشدارها و ریکال های بین المللی داروها و فرآورده های سلامت و مکاتبه با ادارات کل تخصصی مربوطه در جهت بررسی فرآورده های مربوطه در داخل کشور و انجام اقدامات مقتضی
 • ارتقاء سامانه گزارش برخط عوارض و اشتباهات دارویی و فرآورده های سلامت
 • انجام برخی امور محوله به دفتر متبوع، ازجمله مشارکت در برنامه های صیانت از جمعیت و انجام اقدامات مرتبط و جلسات تعیین تکلیف فرآورده های مشترک بین ادارات کل تخصصی سازمان متبوع
  •  تدوین چشم انداز، رسالت، خط مشی و ارزش های گروه امور خدمات سرپایی و بستری در راستای ارتقا ایمنی دارویی بیمار
  • طراحی و ارائه چارت بخش مراقبت های دارویی، ملزومات و تجهیزات پزشکی و بررسی و تبیین پست های لازم، شرایط احراز و پیگیری امور مرتبط با استقرار آن
  • تبیین راهکارهای اصلاح الگوی مصرف دارو، ملزومات و تجهیزات پزشکی در بخشهای سرپایی و بستری
  • برنامه ریزی و توانمندسازی و مهارت افزایی داروسازان جهت ارائه خدمات سرپایی و بستری ایمن و با کیفیت
  • تدوین و اجرای برنامه راهبردی و نظارت بر مصرف آنتی بیوتیک و ضدعفونی کننده ها در راستای کنترل مقاومت های میکروبی
  • هماهنگی و تعامل با سایر بخش های درون و برون سازمانی در راستای اجرای برنامه های ارتقا خدمات دارویی سرپایی و بستری
  • تدوین دوره های آموزشی در راستای ارتقای خدمات داروسازان
  • مدیریت، راهبری و نظارت بر اجرای استاندارها و الزامات ایمنی دارویی در بیمارستان ها
  • انجام اقدامات مرتبط با تبیین نقش داروساز در ارائه خدمات سرپایی و بستری
  • برنامه ریزی و نظارت بر فرآیند تامین ،تدارک ،توزیع و مصرف دارو در بیمارستان
 • نظارت و راهبری مطالعات ارزیابی فناوری سلامت در حوزه دارو و سایر فراورده های سلامت محور
 • نظارت و راهبری مطالعات مدیریتی و اقتصادی مربوط حوزه دارو و سایر فراورده های سلامت محور
 • شناسایی و اولویت بندی موضوعات پژوهشی حوزه دارو و سایر فراورده های سلامت محور
 • ارتباط و تعامل اثر بخش با مراکز- علمی تحقیقاتی جهت تولید شواهد علمی مورد نیاز سیاست گذاران و تصمیم گیران در حوزه دارو و سایر فراورده های سلامت محور
 • نظارت بر تولید شواهد برای اتخاذ سیاستها و تصمیم های لازم
 • استفاده از توان علمی و ظرفیت دانشگاه ها، مراکز علمی و تحقیقاتی در پیشبرد برنامه های مرتبط
 • هماهنگی و تعامل با ستاد تحول کشوری به منظور تحقق اهداف و وظایف تعریف شده برای کمیته فنی دارو
 • برنامه ریزی در جهت مدیریت هزینه های مصرف دارو در تعامل با ذینفعان و سازمان های بیمه گر
 • همکاری با دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت در تعیین سیاست پوشش بیمه ای داروهای جدید جهت ورود داروهای هزینه اثر بخش به فهرست داروهای تحت پوشش سازمانهای بیمه گر
 • تدوین استانداردها، دستورالعمل ها و ضوابط بالینی به صورت همکاری و مشترک با معاونت درمان
 • بررسی علمی و تدوین اسناد آیین نامه ها و استاندارد های مرتبط با ارائه خدمات داروئی
 • پیگیری اجرایی شدن سند جامع خدمات سلامت در داروخانه های ایران و تدوین استانداردهای خدمت مرتبط با این سند
 • تدوین، تاييد نهايي و ابلاغ استانداردهای خدمت و راهنماها و دستورالعمل های مرتبط با ارائه و مدیریت خدمات فرآورده های سلامت
 • تدوین مباني تعرفه گذاري با مشاركت شورای عالی بیمه سلامت و سازمان هاي بيمه و انجمن های علمی مرتبط
 • مشارکت در کدگذاری و تعیین تعرفه خدمات داروئی