• کمیته ارزیابی و تدوین استانداردها و تعرفه خدمات فرآورده های سلامت
  • کارگروه تدوین استانداردهای خدمات دارویی