مدیریت مدیر کل داخلی مستقیم فکس آدرس ایمیل
جناب آقای دکتر هاشمی 333   66406174-021   66404330-021 fdcrl@fda.gov.ir