الف) فلوچارت چرخه فرآیند نمونه گیری

 
1.jpg


ب) فرآیند صدور مجوز