قانون تشکیلات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی
قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی
قانون برنامه ششم توسعه
آیین نامه تاسیس و اداره امور آزمایشگاه های همکار و مجاز، کنترل مواد اولیه و فراورده های خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، دارویی، بیولوژیک، تجهیزات و ملزومات پزشکی