تلفن: 66469141
61927000 داخلی 221-222
فکس: 66405570          
آدرس: خیابان انقلاب. خیابان فخررازی. سازمان غذا و دارو