ادارات تخصصی اداره کل تجهیزات پزشکی: 
1- اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی 
2- اداره صادرات 
3- اداره تجهیزات پزشکی 
4- اداره ملزومات پزشکی
5- اداره مواد و تجهیزات دندانپزشکی 
6- اداره تجهیزات و فرآورده های آزمایشگاهی 
7- اداره نظارت بر تامین و نگهداشت 
8- اداره نظارت و بازرسی 
9- اداره برنامه ریزی و پایش داده ها 
10- اداره تحقیق و توسعه 
11- دبیرخانه کمیته فنی و کمیته های تخصصی