فعالیت رسمی روابط عمومی سازمان
فعالیت رسمی روابـط عمومـی در سازمان غذا و دارو از سال 1380 تحت عنوان واحد اطلاع رسانی معاونت غذا و دارو آغاز و دراسفندماه سال 1389 با تصویب سازمان غذا و دارو به عنوان «اداره روابط عمومی » به فعالیت خود ادامه داده است.
ازدیماه 1395و به دنبال تصویب ساختار جدید سازمان غذا و دارو، حوزه ریاست و مدیریت روابط عمومی در هم ادغام و با عنوان «حوزه ریاست و روابط عمومی» فعالیت می‌کند.