مدیران روابط عمومی


مهندس مجید عطایی 1380الی 1385
دکتر مهرداد رضایی1385 الی 1386
دکتر علی صفا1386الی 1387
دکتر تهامی1387الی1388
سید اسماعیل سعادتدار1388الی1393
مهندس هاشمی 1393الی 1396
دکترکیانوش جهانپور1396الی1397
دکتر شهرام شعیبی1397الی 1398
مهندس چمن تاج1398الی 1399