مدیریت روابط عمومی
بـه اسـتناد مـاده  ۴ آيـين نامـه نحـوه فعاليـت، وظـايف و اختيـارات روابـط عمـومي دسـتگاههاي اجرايـي مـصوب هيـات محتـرم وزيـران بـه شـماره ۶۵٣۵۴ت/٣٧٣٧۴هـ مورخ  ،١٣٨۶/۴/٢٧ مدير روابط عمومي به عنوان مدير روابط عمومي و مشاور رئيس دستگاه مي باشد و مستقيماً زير نظـر عـالي تـرين مقـام مـسئول آن سازمان فعاليت خواهد کرد.
 مدير روابط عمومي سازمان از ميان افراد داراي خلاقيت، تحرك و آگاهي سياسي-اجتمـاعي و رسـانهاي و تـا حـدامكان مـرتبط بـا رشـته روابـط عمومي و با هماهنگي مدير کل دفتر ریاست و روابط عمومي سازمان انتخاب ميشود.
 مدير روابط عمومي به منظور انجام هرچه بهتر فعاليتها و اثربخشي بيشتر در شوراي تصميم گيري نظير هيـات رئيـسه شـوراي فرهنگي و ... شرکت مينمايد.
 عالي ترين مقام سازمان، سخنگوي سازمان را از ميان مسئولان ارشد با اولويت مدير روابط عمومي انتخاب مينمايد و مواضع رسـمي دسـتگاه ازسوي آن سازمان اعلام خواهد شد.
 1. مدير روابط عمومي
 1. مطالعه و آگاهي از اهداف، سياستهاي کلي و قوانين و مقررات حاکم بر فعاليتهاي سازمان و اتخاذ اقدامات هماهنگ با آن
 2. نظارت بر حسن اجرای سیاست های سازمان در حوزه روابط عمومی.
 3. تصمیم سازی در خصوص سیاست های خبری، تبلیغی ، انتشاراتی، آموزشی و مطالعاتی سازمان.
 4. تصمیم سازی در خصوص بهبود و گسترش هر چه بیشتر ارتباط متقابل میان مسئولان و کارکنان سازمان و نظارت بر حسن اجرای  سیاست های ابلاغی.
 5. ارتباط و تعامل با سرویس های خبری مرتبط با حوزه کاری سازمان و برنامه ریزی بازدیدهای دوجانبه میان سازمان و نهادهای خبری.
 6. مدیریت و برنامه ریزی جهت تشریفات برگزاری همایش ها، جشنواره ها، مصاحبه ها، بازدیدها،گردهمایی ها، سمينارها، کنفرانس ها، نمايشگاه ها و ميهماني هاي رسمي (داخلي-بين المللي)
 7. ارائه مشاوره و همفکری با واحدهای مختلف سازمان در خصوص خدمات مرتبط با حوزه روابط عمومی مانند طراحی، گرافیک، انیمیشن، فیلم و سایر موارد هنری.
 8. برقراری ارتباط مستمر و منظم با مسئولین واحدهای روابط عمومی.
 9. مدیریت نیروی انسانی اداره و روابط عمومی های معاونت ها و بررسی و تعیین نیازهای آن در حوزه های آموزشی و….
 10. ایجاد هماهنگی میان روابط عمومی استان ها.
 11. نظارت و مدیریت شکلی و محتوایی بر سایت و وبلاگ سازمان و پایگاه خبری
 12. تحليل و تشريح ارزشها، ويژگيها، ديدگاهها، سياستها و برنامه ريزيهاي سازمان و تبيين آنها براي افراد زير مجموعه
 13. حضور در حوزه مدیریت سازمان و دادن مشاوره به مدير ارشد سازمان به منظور اجراي هرچه بهتر وظيفه و مديريت سازمان
 14. تهيه گزارشهاي تحليلي ادواري ، ماهانه/فصلي/سالانه از افكار عمومي داخل و خارج از سازمان براي ارايه به مديريت
 15. تدوين و اجراي برنامه هاي تبليغي سازمان
 16. تدوين و اجراي برنامه هاي ارتباطي سازمان (ارتباطات درون سازماني، برون سازماني و رسانه ها)
 17. تدوين بودجه پيشنهادي روابط عمومي و دفاع از آن تا تصويب نهايي
 18. تدوين برنامه هاي راهبردي، يكساله و موضوعي
 19. تدوين برنامه ها و مكانيزمهاي ارزيابي عملکرد و نظارتي روابط عمومی ها
 20. مستندسازي فعاليتها
 21. تدوين برنامه هاي توانمندسازي کارکنان روابط عمومي
 22. مدير مسئول (نشريه داخلي سازمان )بولتن(، نشريه برون سازماني )خبرنامه( و پايگاه اطلاع رساني الكترنيك)
 23. اعلام مواضع و صدور بيانيه در مناسبتها و پاسخ به انتقادهاي مطروحه در رسانه ها در حدود اختيارت تعيين شده
 24. حضور فعال در شوراهاي قطب های یازده گانه با هماهنگي روابط عمومي معاونت های غذا ودارو
 25. بسترسازي مناسب جهت نيل به سوي روابط عمومي الكترونيك
 26. تهيه و تنظيم گزارشهاي دورهاي و موردي جهت ارايه به مقام مافوق
 27. انجام ساير وظايف اداري محوله از طرق مقام مافوق در چارچوب وظايف روابط عمومی