مدیر کل دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل
 مدیر اداره روابط عمومی
کارشناس ارتباطات مردمی و پیگیری
کارشناس ارتباط با رسانه ها و اطلاع رسانی الکترونیک
کارشناس برنامه ریزي ، آموزش ،افکارسنجی
کارشناس فرهنگی، تبلیغات وتشریفات