1. کارشناس ارتباطات مردمی و پیگیری
 1. مطالعه و آگاهي از اهداف، سياستهاي کلي و قوانين و مقررات حاکم بر فعاليتهاي سازمان و مديريت روابط عمومي
 2. برنامه ریزی ارتباطات مردمی ارتباطات درون و برون سازمانی
 3. ارتباط با خانواده کارکنان و بازنشستگان
 4. ارتباط با سایر سازمان ها
 5. سیاستگذاری‌، برنامه‌ریزی‌ و کاربرد شیوه‌ها و برنامه‌های‌ مناسب‌ برای‌ انعکاس‌ اهداف‌، سیاستها،فعالیت‌ها، برنامه‌ها و مواضع‌ سازمان‌ به‌ مخاطبان‌،رسانه‌ها و جامعه‌.
 6. گردآوری‌، جمع‌بندی‌ و تحلیل‌ نظرها و دیدگاههای‌ مردم‌، نخبگان‌ و رسانه‌ها در زمینه‌ فعالیتهای‌سازمان‌ و ارائه‌ آن‌ به‌ مدیریت‌.
 7. تلاش‌ برای‌ تقویت‌ هرچه‌ بیشتر روحیه‌ تفاهم‌ بین‌ کارکنان‌ و مدیران‌ و همیت‌ سازمانی‌ و زمینه‌سازی‌برای‌ برقراری‌ ارتباطات‌ بین‌ آنان‌.
 8. عضویت‌ و شرکت‌ در جلسه‌های‌ مهم‌ سازمان‌ به‌ منظور آگاهی‌ از سیاستها، خط مشی‌ها، برنامه‌ها وروند فعالیتها و نیز آگاهی‌ از نتایج‌ سایر نشستها و گردهمایی‌ها و جلسه‌ها.
 9. تدوین‌ "تقویم‌ جامع‌ ارتباطات‌ سازمانی‌" در قالب‌ ملاقاتها و بازدیدهای‌ مسئولان‌ سازمان‌ باشخصیتهای‌ حقیقی‌ و حقوقی‌، کارکنان‌ و اقشار مختلف‌ مردم‌ با هدف‌ تداوم‌ و گسترش‌ اصولی‌ وتلطیف‌ روابط و تنظیم‌ افکار عمومی‌.
 10. تدارک‌ تمهیدات‌ و اقدامات‌ لازم‌ برای‌ راهنمایی‌ ارباب‌ رجوع‌ و تسهیل‌ دسترسی‌ به‌ مراکز و مسئولان‌ سازمان‌.
 11. برنامه‌ریزی‌ و اطلاع‌رسانی‌ به‌ مردم‌ درباره‌ عملکرد سازمان‌ به‌ انگیزه‌ تنویر افکار عمومی‌.
 12. تدوین‌ برنامه‌ سالانه‌ مصاحبه‌های‌ مسئولان‌ سازمان‌ با مطبوعات‌، متناسب‌ با اولویتهای‌ سازمانی‌ ونیازهای‌ افکار عمومی‌.
 13. تهیه‌ و تنظیم‌ اطلاعات‌ پایه‌ای‌ از سازمان‌ برای‌ ارائه‌ به‌ مراجعان‌ و میهمانان‌ سازمان‌ به‌ زبانهای‌ مختلف‌.
 14. ایجاد ارتباط احسن‌ با مطبوعات‌، رادیو، تلویزیون‌ و خبرگزاری‌ها و بهره‌برداری‌ بهینه‌ از آنها برای‌اطلاع‌رسانی‌ به‌ مردم‌.
 15. هماهنگي و تنظيم برنامه زمان بندي شده جلسات، نشست ها و ملاقاتها
 16. انجام اقدامات لازم جهت حفظ، نگهداري و بايگاني مكاتبات، گزارشها و ساير اسناد و مدارك مرتبط
 17. ثبت و توزيع نامه ها، گزارشها و ساير موارد ارجاعي به مراجع ذيربط و عنداللزوم پيگيري آنها
 18. تهيه پيش نويس و تايپ نامه هاي ارجاعي، جداول، نمودارها و ...
 19. راهنمايي و پاسخگويي به مراجعين و تماسهاي تلفني و فراهم نمودن انجام درخواست هاي متقاضيان
 20. ابلاغ دستورهاي صادره مديريت به واحدهاي تابعه و پيگيري آنها با توجه به ضوابط تعيين شده
 21.  تنظيم دستور جلسات داخلي مديريت و ابلاغ مصوبات جلسه به مبادي ذيربط
 22.  آماده نمودن سوابق و پرونده هاي مربوط به جلسات و نشستها جهت اطلاع قبلي مديريت
 23.  تهيه و تنظيم گزارشهاي دوره اي و موردي جهت ارايه به مدیر
 24. برنامه ریزي و انجام امور لازم براي برقراري ارتباط مـستمر درون و بـرون سـازمانی مخاطبـان (مـردم، کارکنـان،) با مقام عالی سازمان و مدیران ارشد
 25. دریافت نظرات، پیشنهادات وسؤالات مردم ازطریق تماس تلفنی،حضوري،نامه و بررسی آنها.
 26. برنامه ریزي در راستاي برگزاري جلسات پرسش و پاسخ مـدیران ارشـد سازمان بـا کارکنـان و مخاطبـان درون و برون سازمانی، جمع بندي و تحلیل و ارائه نتایج آن به مسئولین ذیربط.
 27. تهیه فرم مستندات و اطلاعات لازم براي راهنمایی اربـاب رجـوع در مبـادي ورودي سازمان و نظـارت بـرعملکرد کیفی ، واحدهاي تخصصی راهنمایی ارباب رجوع.
 28. اداره کردن سیستم تلفن گویا و تلفن پیام گیر
 29. دریافت درخواستهاي مردمی از طریق وب سایت و انعکاس به مدیران ارشد سازمان و اخـذ دستور و انتقال به ذي نفع
 30. ارتبـاط مـستمر بـا ادارات روابـط عمـومی هـاي تابعـه معاونتهای غذا ودارو دانـشگاههاي علـوم پزشـکی
 31. هماهنگی هاي لازم براي امور مختلف چون سفرهاي استانی و مراسم و مناسبتهاي مختلف
 32. انجام ساير فعايتهاي مرتبط در چارچوب وظايف محوله و يا ارجاعي از طرق مقام مافوق درچارچوب وظايف روابط عمومي