1. کارشناس ارتباط با رسانه ها و روابط عمومی الکترونیک
 2. الف: اطلاع رسانی و ارتباط با رسانه ها  :
 
 • شرايط احراز از نظر تحصيلات و تجربه براي کليه پستهاي روابط عمومي به شرح ذيل مي باشد:
 • دارابـودن مـدرك تحـصيلي ليـسانس، در يكـي از رشـته هـاي تحـصيلي: علـوم ارتباطـات، علـوم اجتمـاعي، مـديريت و سـاير رشته هاي مرتبط
 1. جمع‌آوری اطلاعات و اخبار مربوط به فعالیتها ، اقدامات ، طرحها و برنامه‌های سازمان به‌منظور تهیه خبر و گزارش و تدوین سیاستهای خبری و تبلیغاتی از طریق :شرکت در جلسات  مدیران و سیاستگذاری سازمان ،شرکت در گردهمائی هائی که از سوی سازمان برگزار    می شود و دریافت گزارش فعالیتها ، برنامه‌های واحدهای مختلف ، صورتجلسات شوراها و مکاتباتی که ارزش  اطلاع‌رسانی دارند.
 2. انعکاس فعالیتها و برنامه‌های سازمان به مردم ،دولت ، رسانه و سازمانهای داخل وخارج کشور از طریق تهیه مطالب خبری (تهیه و تنظیم  اخبار، گزارش‌، اطلاعیه‌، آگهی‌ و قرار دادن در سایت سازمان انعکاس آن در رسانه‌ها )
 3. برگزاری نشست های خبری مسئولان سازمان با رسانه ها و انجام مصاحبه های اختصای رسانه ها با مسئولان و تنظیم مصاحبه ها با هدف ارتباط مطلوب سازمان ها با رسانه ها و معرفی اقدامات سازمان و پاسخگوئی به پرسشها و ابهامات
 4. بررسی مطالب انتشار یافته در رسانه های خبری که به طور مستقیم و غیرمستقیم با فعالیتها و وظایف سازمان مرتبط است ، از طریق گردآوری و ارزشیابی مندرجات رسانه های مکتوب  ، شنیداری ، تصویری و الکترونیکی
 5. تهیه جوابیه و تکذیبیه و توضیحات تکمیلی در خصوص مطالب خبری رسانه ها در صورت لزوم
 6. تهیه بیانیه و اطلاعیه و اعلامیه در مناسبتهای مختلف و ارسال به رسانه ها
 7. تهیه مستمر گزارش عملکرد سازمان
 8. سیاستگذاري و برنامه ریزي براي فعالیتهاي ارتباطات رسانه اي سازمان.
 9. سیاستگذاري و ارائه خط مشی و دستورالعملهاي لازم در ارتباط با فعالیتهاي رسـانه اي بـه روابـط عمـومیهـاي تابعه براساس سیاستهاي ارتباطی سازمان
 10. تهیه و تنظیم آیین نامه هاي ارتباط با رسانه ها براساس سیاستهاي ارتباط رسانه اي سازمان  تهیه مقاله، گزارش، تحلیل و تفسیر از برنامه ها و سیاستهاي سازمان و ارسال به رسانه ها
 11. هماهنگی انجام مصاحبه هاي در خواستی از سوي خبرنگاران و تهیه گزارشهاي خبري
 12. بررسی انتقادات و سئوالات مندرج در مطبوعات و انعکاس یافته در برنامـه هـاي صـدا وسـیما و ارسـال آنهـا بـه مسئولان ذیربط و دریافت پاسخ براي انعکاس در رسانه ها.
 13. ترتیب دادن مصاحبه هاي اختـصاصی مطبوعـاتی و رادیـو تلویزیـونی بـا مـسئولان دسـتگاه و تهیـه و توزیـع اطلاعات تکمیلی با موضوع مورد مصاحبه بین خبرنگاران.
 14. برگزاري میزگردهاي رادیو و تلویزیونی با حضور کارشناسان و مسئولین سازمان.
 15. تهیه جوابیه، توضیح، اصلاحیه، تکذیبیه و تائیدیه براي مطبوعات و صدا و سیما
 16. پوشش خبري و تصویري مراسم و برنامه هاي سازمان
 17. برگزاري سفرهاي مطبوعاتی و اعزام خبرنگاران براي بازدید از طرحها، برنامه و فعالیتهاي حوزههـاي سـتادي ومعاونتهای غذ ا ودارو دانشگاههاي علوم پزشکی.
 18. تهیه متون ارتباطی و رسانهاي براي مصاحبه مسئولان.
 19. . ارسال آگهی و رپرتاژ آگهی به مطبوعات، صدا و سیما و سایر رسانه ها
 20. برگزاري جلسات ادواري با تهیه کنندگان و برنامه سازان صدا وسیما به منظور ایجاد حـسن ارتبـاط و آگـاهی از سیاست گذاری های متقابل.
 21. هماهنگی پخش تیزرهاي تبلیغاتی و آموزشی از صدا وسیما.
 22. ارتباط مستمر با شوراي سیاستگذاري سلامت صدا و سیما و مشارکت در تولید برنامه براساس اولویتهاي سازمان
 23. تهیه متون اطلاع رسانی با گرایش ارتقاي فرهنگ سلامت و انعکاس در رسانه ها.
 24. رصد و پایش کلیه رسانه ها نسبت به انعکاس اخبار سازمان و پاسخگویی بـه موقـع بـه انتقـادات و شـبهات بـه رسانه در مقاطع مختلف
ب: روابط عمومی الکترونیک
 1. بروز رسانی وب سایت سازمان ها با همکاری واحدهای دیگر
 2. انتشار مستمر اطلاعات و اخبار سازمان از طریق وب سایت سازمان
 3. ارسال پیامک
 4. حضور در فضای مجازی به منظور معرفی ابعاد مختلف کاری سازمان ها و ارائه گزارش عملکرد
 5. سیاستگزاري، برنامه ریزي و مدیریت پایگاه اطلاع رسانی و تدوین دستورالعمل هاي لازم در همین زمینه.
 6. طراحی بخشهاي مختلف در سایت سازمان ، همچون تاریخچه، اخبار، قوانین وضوابط، دفترچه راهنماي تلفن و ... به منظور تسهیل دسترسی مخاطبان به اطلاعات مورد نیاز
 7. ارائه اخبار روابط عمومی معاونتهای غذا ودارو دانشگاهها بطور مستمر در سایت پایگاه اطلاع رسانی
 8. ایجاد بانک اطلاعاتی الکترونیک از سیاستها و برنامه ها، قوانین و آئین نامه ها و گزارش فعالیتهاي سازمان غذا ودارو و به روز کردن مستمر آن براي دسترسی مردم و مدیران ارشد
 9. برنامه ریزي، نظارت و هماهنگی لازم براي تولید نشریه خبري مجازی
 10. هماهنگی با حوزه فناوري اطلاعات به منظور فراهم کردن زیرساخت سخت افزاري و تهیه نرم افزارهاي مورد نیاز براي توسعه روابط عمومی الکترونیک.
 11. همکاري با روابط عمومی دانشگاهها ی علوم پزشکی کشور و سازمانهاي وابسته در راستاي توسعه روا بط عمومی الکترونیک.
 12. تلاش در راستاي اجراي دقیق قوانین و آئین نامه هاي حمایتی از روابط عمومی الکترونیک درحوزه سازمان و روابط عمومی معاونت های غذا و دارو.
 13. فراهم کردن امکان آموزش تخصصی روابط عمومی الکترونیک و فناوري اطلاعات به منظور افزایش دانش کارشناسان روابط عمومی.
 14. ایجاد کتابخانه الکترونیک با پوشش تمام کتابها و نشریات منتشره از حوزههاي مختلف
 15. ایجاد آلبوم عکس دیجیتال با استفاده از عکسهاي منتخب قدیمی و جدید.
 16. پوشش سریع و دقیق اخبار و تصاویر تولیدي اداره روابط عمومی  معاونت های غذا ودارو دانشگاههاي علوم پزشکی از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان
 17. بهره گیري از سیستم خروجی RSS خبرگزاريها و پایگاههاي اطلاع رسانی مرتبط با حوزه غذا ودارو
 18. بهره گیري از نرم افزار شاخصهاي عملکردي سازمان به منظور دستیابی به اطلاعات دقیق شاخصهاي عملکردي سازمان
 19. ایجاد وبلاگهاي تخصصی و تالار گفتگو در راستاي اطلاع رسانی شفاف در زمینه هاي مختلف مرتبط با حوزه سازمان
 20. تولید و توزیع مناسب لوح هاي فشرده چند رسانهاي در خصوص گرامیداشت مناسبتها و اطلاع رسانی موضوعات مهم و ضروري.
 21. راه اندازي سایت انگلیسی سازمان و اطلاع رسانی اخبار ضروري سازمان از این طریق
 22. انجام امور گرافیکی و طراحی صفحات وب و همچنین ایجاد آرشیو جامعی از تصاویر، کلیپها و نمونه کارهاي وب براي استفاده از آنها در طراحی صفحات.
 23. به روزرسانی و تقویت پایگاه اطلاع رسانی و شناسایی تمام موضوعات مرتبط با حوزه و ایجاد بخش اختصاصی براي هر موضوع بر روي پایگاه اطلاع رسانی.
 24. شناسائی افراد علاقه مند به فنآوري اطلاعات در تمام حوزههاي سازمان و در اختیار گذاشتن مسئولیت بخشی از سایت به ها آن
 25. ایجاد و نگهداري کیوسکهاي اطلاع رسانی الکترونیک در تمام ساختمانهاي سازمان در راستاي اطلاع رسانی الکترونیک به ارباب رجوع
 26. مطالعه مستمر براي شناسائی و تهیه نرم افزارهاي کاربردي در راستاي اصلاح روند فرآیندهاي اداري و همچنین ارایه خدمات الکترونیکی به مردم.
 27. مشارکت فعال در اطلاع رسانی برنامه هاي فناوري اطلاعات سازمان و همایشها و جلسات مرتبط با روابط عمومی الکترونیک
 28. تحلیل دوره اي از آمار کاربران پایگاه اطلاع رسانی بر حسب مدت زمان، نوع اطلاعات مورد نیاز و بازدیدکننده و سایر موارد به منظور برنامه ریزي بهتر براي اداره وب سایت.
 29. انجام نظرسنجیهاي الکترونیک در زمینه موضوعات مرتبط با حوزه سازمان غذا ودارو