1. کارشناس گروه برنامه ریزي، آموزش، افکارسنجی
شرايط احراز از نظر تحصيلات و تجربه براي کليه پستهاي روابط عمومي به شرح ذيل مي باشد:
دارابـودن مـدرك تحـصيلي ليـسانس، در يكـي از رشـته هـاي تحـصيلي: علـوم ارتباطـات، علـوم اجتمـاعي، مـديريت و سـاير رشته هاي مرتبط
سنجش‌ افکار عمومی‌ از مهمترین‌ وظایف‌ روابط عمومی‌ داخلی‌ است‌ به‌ گونه‌ای‌ که‌ امروزه‌ اساس‌تصمیم‌گیری‌های‌ درون‌ سازمانی‌ بر نتایج‌ افکار عمومی‌ استوار است‌.موضوعاتی‌ از قبیل‌ میزان‌ رضایت‌ یا عدم‌ رضایت‌ کارکنان‌ از خدمات‌ رفاهی‌ مؤسسه‌ ، نحوه‌ نگرش‌کارکنان‌ نسبت‌ به‌ مسئولان‌، سنجش‌ میزان‌ همبستگی‌ اهداف‌ کارکنان‌ با اهداف‌ سازمان‌ و مانند آن‌ اگربخوبی‌ روشن‌ شوند می‌توانند اطلاعات‌ مفیدی‌ را برای‌ حرکت‌ روان‌ چرخ‌ سازمان‌ در درون‌، در اختیارمدیریت‌ قرار دهند.
  افکارسنجی شامل  ارتباط مستمر با مخاطبان سازمان و بررسی دیدگاهها و سنجش افکار عمومی  مخاطبان سازمان، رسانه ها و نخبگان از طریق:
 1. تهیه‌ گزارشهای‌ عملکرد دوره‌ای‌ از فعالیتهای‌ روابط عمومی‌.
 2. نوآوری‌، خلاقیت‌ و طراحی‌ فعالیتهای‌ جدید در قلمرو وظایف‌ روابط عمومی‌.
 3. نظارت‌ و ارزیابی‌ فعالیتها و اعمال‌ نتایج‌ حاصل‌ در برنامه‌ها و فعالیتهای‌ آتی‌.
 4. طراحی‌ و برنامه‌ریزی‌ برای‌ ارتقاء کلیه‌ اموری‌ که‌ به‌ رشد کمی‌ و کیفی‌ ارتباط و همدلی‌ بین‌ سازمان‌ ومردم‌ و دستگاهها و مدیران‌ و کارکنان‌ با یکدیگر بیانجامد.
 5. تهیه‌ گزارشهای‌ تحلیلی‌ ادواری‌ (ماهانه‌/فصلی‌/سالانه‌) از افکار عمومی‌ داخل‌ و خارج‌ از سازمان‌ برای‌ارائه‌ به‌ مدیریت‌.
 6. نقد و بررسی‌ بازتاب‌ فعالیتهای‌ سازمان‌ در نظر اقشار مردم‌ بویژه‌ نخبگان‌، رسانه‌ها و دستگاهها از یکسو و مدیران‌ و کارکنان‌ از سوی‌ دیگر و ارائه‌ گزارش‌ آن‌ به‌ مدیریت‌.
 7. سنجش‌ افکار عمومی‌ درون‌ سازمانی‌ به‌ منظور بازیابی‌ مسائل‌ و ارائه‌ راه‌کارهای‌ مناسب‌ به‌ مدیریت‌.
 8. طراحی‌ و اجرای‌ نظام‌ گردآوری‌ پیشنهادهای‌ کارکنان‌ به‌ منظور ترغیب‌ کارکنان‌ به‌ مشارکت‌ هرچه‌مؤثرتر در بهبود جریان‌ امور سازمان‌.
 9. انجام گرفتن طرحهای نظرسنجی.
 10. انجام گرفتن تحلیل محتوای رسانه ها .
 11. تهیه گزار شهای تحلیلی ادواری (ماهانه/ فصلی/ سالانه) از افکار عمومی داخل و خارج از سازمان برای ارائه به مدیریت سازمانها
 12. نقد و بررسی بازتاب فعالیتهای سازمان در نظر مخاطبان به ویژه نخبگان و رهبران فکری، رسانه ها و سایر دستگا هها از یک سو و مدیران و کارکنان از سوی دیگر و ارائه گزارش آن به مدیریت (تحلیل محتوا و تحلیل گفتمان)
 13. طراحی نظام جامع گردآوری پیشنهادهای کارکنان به منظور ترغیب کارکنان به مشارکت هرچه موثرتر در بهبود جریان امور سازمان.
 14. اجرای طرح های  افکارسنجی جهت ارتقاء کیفی برنامه های سازمان ( تنظیم و توزیع فر مهای افکارسنجی در مناسبتها و همایش ها و نمایشگاه هاو استخراج نتایج و گزارش به مدیران سازمان )
 15. سیاستگذاري، برنامه ریزي و کاربرد شیوه هاي مناسب براي انعکاس اهداف، سیاستهـا، برنامـه هـاي سازمان غذا و دارو بـه جامعه و مسئولین
 16. مطالعه و بررسی مستمر در خصوص فنآوریهاي نوین روابـط عمـومی و اقـدام در زمینـه ارتقـاء سیـستم و تکنولوژي روابط عمومی سازمان و واحدهاي تابعه و ارائه طرحها و ایده هـاي نـو بـراي توسـعه فعالیـتهـاي روابـط عمومی
 17. ایجاد بانک اطلاعاتی از سیاستها، برنامه ها، عملکردها و فعالیتهاي سازمان غذا ودارو و بـه روز نمودن و نگهداري مستمر آن به منظور راهنمائی سریع مردم و استفاده مسئولین
 18. بررسی و تعیین نیازهاي آموزشی کارشناسان روابط عمومی هاي واحدهاي تابعـه و برنامـه ریـزي برگـزاري کارگاههاي آموزشی تخصصی روابط عمومی براي آشنایی شاغلین در روابط عمومی هـاي تابعـه با جدیدترین علوم ارتباطات و روابط عمومی
 19. برنامه ریزي، برآورد و پیگیري براي دریافت اعتبارات مورد نیاز روابط عمومی براساس برنامه عمل سالانه و نظـارت بـر هزینه کرد اعتبارات دریافت شده.
 20. بررسی و تدوین نمودار سازمانی و ساختار تشکیلاتی اداره روابط عمومی و مـشاوره در این زمینه به روابط عمومی معاونتهای غذا ودارو دانشگاهها
 21. سیاستگذاري، برنامه ریزي براي توسعه مطالعات افکار عمومی
 22. سنجش افکار عمومی درون و برون سازمانی به منظور بازیابی مسائل و ارائه گزارش، تحلیل وراهکارهاي مناسـب بـه مدیران تحلیل محتواي مقالات و گزارشهاي مندرج در مطبوعات، رسانه ها و سایر متون به صورت دوره اي در زمینـه فعالیت هـا و اقدامات سازمان و ارائه به مسئولین ذیربط
 23. نقد و بررسی و تحلیل بازتاب فعالیتهاي سازمان از نظر اقشار مردم، رسانه ها و مدیران دستگاههاي دیگـر و ارائـه گزارش آن به       مدیریت
 24. نقد و بررسی عملکرد اداره رابط عمومی و روابط عمومی هاي تابعه
 25. سیاستگذاري، برنامه ریزي و نظارت بر برنامه ها و فعالیتهاي عملکردي روابط عمومی هاي تابعه.
 26. طراحی و تدوین دستورالعملهاي لازم براي سازماندهی فعالیتهاي روابط عمومی در دانشگاهها و سازمانهاي وابسته
 27. برنامه ریزي براي برگزاري جلسات ادواري با مسئولین روابط عمومی معاوت های غذا ودارو دانـشگاههـاي علـوم پزشـکی کـشور
 28. برنامه ریزي و فراهم کردن تسهیلات لازم براي بازدیدها، سـفرها و اردوهـاي آموزشـی بـراي دسـت انـدرکاران روابـط عمومی
 29. برنامه ریزي براي برگزاري جشنواره روابط عمومی هاي برتر و شـرکت در جشنوارههاي تخصصی روابط عمومی هاي کشور
 30. بررسی و ارائه پیشنهاد براي اشتراك با مجلات تخصصی روابط عمومی
 31. تحلیل فصلی از مراجعان به وب سایت همچون زمان مراجعه در طی روز، نوع اطلاعات درخواستی، نوع مخاطبان و .... بررسی انتقادات و پیشنهادات مراجعان به وب سایت سازمان و پایگاه خبری
 32. نظارت بر اجراي فعالیتهاي روابط عمومی معاونت های غذا و ارزیـابی عملکرد سالا آنها