دومین رویداد ملی ایده بازار فرآورده های بهداشتی، آرایش، شوینده و سلولزی

محل برگزاری: برج فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر

تاریخ برگزاری: 1398/10/30 تا 1398/10/30