سومین ایده بازار خوراکی و آشامیدنی

محل برگزاری: برج فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر

تاریخ برگزاری: 1398/10/11 تا 1398/11/11