سومین رویداد ملی ایده بازار فرآورده های بهداشتی آرایشی شوینده و سلولزی

محل برگزاری: دانشگاه صنعتی امیرکبیر

تاریخ برگزاری: 1399/08/01 تا 1399/08/14