نمایشگاه صنعتی دارویی

محل برگزاری: تهران - هتل المپیک

تاریخ برگزاری: 1398/12/06 تا 1398/12/08