پنجمین نمایشگاه بین المللی ایران فارما

محل برگزاری: تهران- مصلی امام خمینی

تاریخ برگزاری: 1398/07/02 تا 1398/07/04