اداره فرآورده های طبیعی       
       
 اداره فرآورده های سنتی         
                                                                  
اداره فرآورده مکمل های تغذیه های     

اداره شیرخشک های رژیمی و غذاهای ویزه  

 اداره نظارت و ارزیابی