ارتباط با مسئولین اداره کل
 • مدیر کل امور فرآورده های غذایی وآشامیدنی(532)61927000
 • معاون فنی اداره کل ا مور فراوردهای غذایی و آشامیدنی(545)61927000
 •  معاون برنامه ریزی امور فرآورده های غذایی وآشامیدنی(537)61927000
 • رئیس اداره امور فرآوردهای غذایی وآشامیدنی با منشاءدامی ودریایی(564)61927000
 •  رئیس اداره امور نظارت و ارزیابی شیر خشک غذای کودک فرآوردهای غذایی ویژه 61927000545
 • رئیس اداره امور نظارت و ارزیابی فرآورده های ارگانیک ترار ریخته  حشرکشهای بهداشتی وخانگی گندزداها والاینده های فرورده های غذایی وآشامیدنی (575)61927000
 • رئیس اداره امور نظارت و ارزیابی مخاطرات ناشی از آفزودنیها والاینه های غذایی (592)61927000
 • رئیس اداره امور نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی آشامیدنی با منشاء گیاهی(550)61927000
 • رئیس اداره سامانه  وضوابط فروردههای غذایی آشامیدنی (521)61927000
 • رئیس گروه مطالعه وبرنامه ریزی(489)61927000
 • رئیس گروه مدیریت کیفیت رتبه بندی وممیزی(543)61927000