نحوه ارائه خدمت محل پیگیری خدمت نام فرایند  
 
صدور مجوزهای بهداشتی  
از طریق سامانه TTAC اداره کل امور فراورده های غذایی و آشامیدنی- از طریق تیکت ثبت نام مدیر عامل و ثبت اطلاعات شرکت، ثبت نام مسئول فنی ، فرایند انتخاب  مسئول فنی  
از طریق سامانه TTAC کلیه معاونت های غذا و دارو دانشگاه های علوم پزشکی کشور بررسی صلاحیت مسئول فنی و صدور پروانه مسئولیت فنی واحد های تولیدکننده / واردکننده  
از طریق سامانه TTAC کلیه معاونت های غذا و دارو دانشگاه های علوم پزشکی کشور صدور مجوزهای تاسیس و بهره برداری (ثبت منبع داخلی) – کارگاه / کارخانه  
از طریق سامانه TTAC کلیه معاونت های غذا و دارو دانشگاه های علوم پزشکی کشور صدور مجوزهای تاسیس و بهره برداری (ثبت منبع داخلی) – کارگاه / کارخانه ( دانش بنیان و هسته های فناور)  
از طریق ثبت درخواست در دبیرخانه معاونت غذا و دارو ناظر کلیه معاونت های غذا و دارو دانشگاه های علوم پزشکی کشور
(به استثناء فراورده شیرخشک اطفال و غذای کودک که از سوی اداره کل صادر می شود)
صدور / اصلاح / تمدید پروانه ساخت فراورده های غذایی و آشامیدنی( ساخت/ تولید قراردادی / ویژه صادرات)  
از طریق ثبت درخواست در دبیرخانه معاونت غذا و دارو ناظر کلیه معاونت های غذا و دارو دانشگاه های علوم پزشکی کشور
(به استثناء شرکتهای پخش سراسری که از سوی اداره کل صادر می شود)
صدور / اصلاح / تمدید پروانه های بهداشتی شرکتهای پخش و توزیع  
از طریق ثبت درخواست در دبیرخانه معاونت غذا و دارو ناظر
از طریق سامانه TTAC
کلیه معاونت های غذا و دارو دانشگاه های علوم پزشکی کشور صدور / اصلاح / تمدید پروانه های بهداشتی انبارهای نگهداری مواد غذایی و آشامیدنی  
از طریق ثبت درخواست در دبیرخانه معاونت غذا و دارو ناظر کلیه معاونت های غذا و دارو دانشگاه های علوم پزشکی کشور صدور / اصلاح / تمدید پروانه های بهداشتی مراکز کیترینگ  
از طریق سامانه TTAC اداره کل امور فراورده های غذایی و آشامیدنی- از طریق تیکت نظارت بر واردات مواد اولیه و فرآینده شده مواد غذایی و آشامیدنی – ثبت منبع تولیدکننده خارج از کشور  
از طریق سامانه TTAC اداره کل امور فراورده های غذایی و آشامیدنی- از طریق تیکت نظارت بر واردات مواد اولیه و فرآینده شده مواد غذایی و آشامیدنی – ثبت  فراورده های وارداتی  
از طریق سامانه TTAC اداره کل امور فراورده های غذایی و آشامیدنی- از طریق تیکت ثبت سفارش ، ترخیص و مجوز مصرف  
از طریق ثبت درخواست در دبیرخانه معاونت غذا و دارو ناظر کلیه معاونت های غذا و دارو دانشگاه های علوم پزشکی کشور صدور گواهی بهداشت و گواهی فروش آزاد جهت صادرکنندگان فراورده های غذایی و آشامیدنی  
از طریق ثبت درخواست در دبیرخانه معاونت غذا و دارو ناظر کلیه معاونت های غذا و دارو دانشگاه های علوم پزشکی کشور صدور / اصلاح / تمدید شناسه نظارت کارگاهی برای فراورده های غذایی و آشامیدنی  
از طریق ثبت درخواست در دبیرخانه معاونت غذا و دارو ناظر کلیه معاونت های غذا و دارو دانشگاه های علوم پزشکی کشور ثبت گواهی اظهار مشاغل خانگی  
از طریق ثبت درخواست در دبیرخانه معاونت غذا و دارو ناظر کلیه معاونت های غذا و دارو دانشگاه های علوم پزشکی کشور صدور گواهی ایمنی مواد غذایی(HACCP) و صدور مجوز تاییدیه  ISO22000 برای درج بر روی برچسب  
از طریق ثبت درخواست در دبیرخانه معاونت غذا و دارو ناظر کلیه معاونت های غذا و دارو دانشگاه های علوم پزشکی کشور صدور و تمدید مجوزهای بهداشتی (ساخت و ورود) محصولات ارگانیک و ارزیابی و پایش آن  
نظارت و ارزیابی  
از طریق ثبت درخواست در دبیرخانه معاونت غذا و دارو ناظر کلیه معاونت های غذا و دارو دانشگاه های علوم پزشکی کشور بررسی و رسیدگی به شکایت از محصولات تولیدی و وارداتی  
سامانه AUDIT کلیه معاونت های غذا و دارو دانشگاه های علوم پزشکی کشور ارزیابی و ممیزی سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی  
سامانه AUDIT کلیه معاونت های غذا و دارو دانشگاه های علوم پزشکی کشور ارزیابی و رتبه بندی واحدهای تولیدکننده مواد غذایی و آشامیدنی  
سامانه AUDIT کلیه معاونت های غذا و دارو دانشگاه های علوم پزشکی کشور ارزیابی و پایش فراورده های غذایی و آشامیدنی در سطح عرضه  
سایر مجوزهای صادره برای امور برون سپاری شده  
از طریق ثبت درخواست در دبیرخانه سازمان اداره کل امور فراورده های غذایی و آشامیدنی صدور و تمدید صلاحیت شرکت های بازرسی  و صدور گواهی  بین المللی  متقاضی همکاری در زمینه ممیزی واحدهای تولیدی خارج از کشور  
از طریق ثبت درخواست در دبیرخانه معاونت غذا و دارو ناظر کلیه معاونت های غذا و دارو دانشگاه های علوم پزشکی کشور صدور / تمدید مجوز فعالیت موسسات آموزشی برای خدمات حضوری و غیر حضوری