تاریخچه
اداره کل نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی با تصویب قانون مربوطه در تیرماه سال 1346 تشکیل گردید. در آن زمان و تا سال 1354 کلیه وظایف نظارتی و همچنین آزمایشگاه کنترل برعهده یک اداره کل بوده و از سال 1354 به بعد اداره کل نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی بطور مستقل شروع به فعالیت نمود  .                                                                                       
از سال 1376 با ایجاد معاونت غذا و دارو در وزارت بهداشت و تکمیل و تقویت ادارات نظارت در معاونتهای غذا و داروی دانشگاههای علوم پزشکی، کلیه امور مربوط به بازرسی های صدور پروانه های بهداشتی، بررسی فرمولاسیون محصول به ادارات نظارت واگذار شد.
از سال 1392 با تاسیس سازمان غذا و دارو، اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی و آشامیدنی  که عهده دار وظایف سیاستگذاری، برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی شاخص های ایمنی و سلامت مواد غذایی و آشامیدنی است با ساختار و فرایندهای اصلاح شده فعالیت می نماید.

اهداف
 • نظارت و توسعه سلامت و ايمني مواد غذایی و آشامیدنی توليد شده در كشور و محصولات وارداتي و صادراتي
 • پایبندی کامل به فرایندهای اداری و قانون مداری و برنامه ریزی جهت ارتقاء سازمانی حوزه های غذا در کشور و نظارت بر عملکرد حوزه غذا در دانشگاههای علوم پزشکی ارتقاء سطح‌ آگاهي‌ عمومي‌ در زمينه‌ استفاده از مواد غذایی و آشامیدنی
 • مهندسی نوین در زمینه نظام اطلاعاتی و آماری و ایجاد پایگاههای اطلاعاتی صنایع غذایی آشامیدنی و سامانه شناسایی و ردیابی کالاهای وارداتی
 • افزایش واگذاری خدمات  از طریق ارتقاء توانمندی دانشگاههاي علوم پزشكي كشور
 • ارتقاء كيفي و كمي خدمات از طریق برگزاری دوره های آموزشی مستمر و مؤثر  برای كاركنان اداره کل و دانشگاههاي علوم پزشكي كشور
 • تكريم ارباب رجوع و تلاش مستمر در جهت افزايش رضايت مشتريان
مسئولیت ها
 • تدوین ضوابط، دستورالعمل ها، راهنماها و سند ملی در خصوص شاخص های ایمنی و تغذیه ای
 • تعیین مخاطرات و ارزیابی ریسک فرآورده های غذایی و آشامیدنی
 • صدور، تمدید و اصلاح مجوز ها و پروانه های بهداشتی مواد و فراورده های غذایی و آشامیدنی تولید داخل
 • ثبت منبع، صدور، تمدید و اصلاح پروانه های بهداشتی برای مواد و فراورده های وارداتی
 • صدور مجوز گشایش، ترخیص و مصرف فرآورده های فرآیند شده وارداتی
 • بازرسی، نظارت، ممیزی و پایش مخاطرات ایمنی در واحدهای تولیدی
 • صدور و تمدید مجوز سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی ISO22000) و(HACCP
 • صدور و تمدید گواهی تائید صلاحیت و  مجوز فعالیت برای شرکت های بازرسی و صدور گواهی بین المللی(CB)
 • اعطاء نشان ایمنی و سلامت به محصولات غذایی
 • رتبه بندی واحدهای تولیدی بر اساس الزامات برنامه های پیشنیازی(PRPs)
 • برنامه ریزی و اجرای برنامه پایش محصولات غذایی و آشامیدنی در سطح عرضه
 • ارزیابی و نظارت بر برچسب گذاری تغذیه ای  و اطلاع رسانی به مصرف کننده
 
فعالیتهای  اجرایی
ارزیابی محصولات ارگانیک، سموم و آلاینده ها
 • بررسی ادعای ارگانیک محصولات و ارجاع به گروه تخصصی مربوطه یا معاونت های غذا و دارو
 • صدور مجوزهای واردات و یا ساخت حشره کش های خانگی، بهداشتی
 • صدور مجوز ورود محصولات گندزدای میوه و سبزی و آب اشامیدنی
 • تعیین میزان باقیمانده سموم (MRLs) در محصولات کشاورزی
 • برنامه ریزی و اجرای پایش محصولات ارگانیک دارای مجوز (وارداتی و تولیدی)
ارزیابی سیستم های مدیریت ایمنی، بازرسی و رتبه بندی
 • تدوین الزامات و چک لیست های ارزیابی برنامه های پیشنیازی (PRPs)، سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی مبتنی بر HACCP و ISO22000
 • تعیین الزامات و ارزیابی و رتبه بندی واحدهای تولیدی غذایی و آشامیدنی و برقراری اقدامات تشویقی و بازدارنده منطبق با رتبه کسب شده
 • ارزیابی و تائید گواهی های سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی و ارگانیک مرتبط با کالاهای وارداتی
 • بررسی و تائید صلاحیت شرکت های صدور گواهی
 • تعیین الزامات و چک لیست های ارزیابی شرایط خوب ساخت (GMP)  واحدهای تولیدی غذایی و آشامیدنی خارج از کشور
 • برنامه ریزی و پیگیری اقدامات مرتبط با امور بین الملل
 • آموزش و تربیت ممیزین و سرممیزین سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی
ارزیابی ریسک مخاطرات ایمنی مواد غذایی
 • شناسایی خطرات ناشی از مواد غذایی
 • محاسبه جمعیت در معرض هر خطر ( با الویت محصولات پر مصرف)
 • محاسبه ریسک و تصمیم سازی در مورد وضعیت جاری
ارزیابی محصولات در سطح عرضه (PMS)
 • برنامه ریزی و تدوین دستورالعمل اجرایی سالیانه
 • تعیین محصولات مورد ارزیابی و شاخص های کنترلی
 • جمع بندی و تجزیه و تحلیل آماری
 • ارائه گزارش نتایج PMS
آموزش و ارتقاء سطح آگاهی، دانش و مهارت کارکنان و مسئولین فنی
 • انجام دوره های آموزشی در زمینه های تخصصی و فنی
 • اعزام کارشناسان به دوره های آموزشی بین المللی
 • برگزاری کارگاههای آموزشی انتقال اطلاعات و فناوری های نوین
پایش برنامه های عملیاتی و ارزیابی عملکرد معاونتهای غذا و دارو سراسر کشور
 • هدف گذاری، برنامه ریزی و تدوین برنامه های عملیاتی، ارزیابی شاخص های کنترلی و ارائه گزارش پیشرفت و تحقق اهداف
 • برنامه ریزی، تعیین شاخص های ارزیابی عملکرد مدیریت نظارت بر مواد  غذایی و آشامیدنی آرایشی و بهداشتی و ارزیابی سالیانه از طریق سامانه ارزیابی عملکرد
 • برگزاری کمیته  مشورتی حوزه های نظارتی و قطب های دانشگاهی
سامانه T.T.A.C جهت ردیابی کلیه محصولات از مبدأ تا مقصد (مصرف کننده)
 • ثبت کد IRC
 • پیگیری محموله های برگشتی
 • بررسی و تائید صلاحیت مسئول فنی
 • طراحی و اجرای سیستم های واردات و مصرف مواد غذایی
ارتباط با مسئولین اداره کل
 • مدیر کل امور فرآورده های غذایی وآشامیدنی(532)61927000
 • معاون فنی اداره کل ا مور فراوردهای غذایی و آشامیدنی(545)61927000
 •  معاون برنامه ریزی امور فرآورده های غذایی وآشامیدنی(537)61927000
 • رئیس اداره امور فرآوردهای غذایی وآشامیدنی با منشاءدامی ودریایی(564)61927000
 •  رئیس اداره امور نظارت و ارزیابی شیر خشک غذای کودک فرآوردهای غذایی ویژه 61927000545
 • رئیس اداره امور نظارت و ارزیابی فرآورده های ارگانیک ترار ریخته  حشرکشهای بهداشتی وخانگی گندزداها والاینده های فرورده های غذایی وآشامیدنی (575)61927000
 • رئیس اداره امور نظارت و ارزیابی مخاطرات ناشی از آفزودنیها والاینه های غذایی (592)61927000
 • رئیس اداره امور نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی آشامیدنی با منشاء گیاهی(550)61927000
 • رئیس اداره سامانه  وضوابط فروردههای غذایی آشامیدنی (521)61927000
 • رئیس گروه مطالعه وبرنامه ریزی(489)61927000
 • رئیس گروه مدیریت کیفیت رتبه بندی وممیزی(543)61927000