تاریخچه
 
اداره کل نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی با تصویب قانون مربوطه در تیرماه سال 1346 تشکیل گردید. در آن زمان و تا سال 1354 کلیه وظایف نظارتی و همچنین آزمایشگاه کنترل برعهده یک اداره کل بوده و از سال 1354 به بعد اداره کل نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی بطور مستقل شروع به فعالیت نمود.                                                                                       
از سال 1376 با ایجاد معاونت غذا و دارو در وزارت بهداشت و تکمیل و تقویت ادارات نظارت در معاونتهای غذا و داروی دانشگاههای علوم پزشکی، کلیه امور مربوط به بازرسی های صدور پروانه های بهداشتی، بررسی فرمولاسیون محصول به ادارات نظارت واگذار شد.
از سال 1392 با تاسیس سازمان غذا و دارو، اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی و آشامیدنی  که عهده دار وظایف سیاستگذاری، برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی شاخص های ایمنی و سلامت مواد غذایی و آشامیدنی است با ساختار و فرایندهای اصلاح شده فعالیت می نماید.