فعالیتهای  اجرایی
ارزیابی محصولات ارگانیک، سموم و آلاینده ها
 • بررسی ادعای ارگانیک محصولات و ارجاع به گروه تخصصی مربوطه یا معاونت های غذا و دارو
 • صدور مجوزهای واردات و یا ساخت حشره کش های خانگی، بهداشتی
 • صدور مجوز ورود محصولات گندزدای میوه و سبزی و آب اشامیدنی
 • تعیین میزان باقیمانده سموم (MRLs) در محصولات کشاورزی
 • برنامه ریزی و اجرای پایش محصولات ارگانیک دارای مجوز (وارداتی و تولیدی)
ارزیابی سیستم های مدیریت ایمنی، بازرسی و رتبه بندی
 • تدوین الزامات و چک لیست های ارزیابی برنامه های پیشنیازی (PRPs)، سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی مبتنی بر HACCP و ISO22000
 • تعیین الزامات و ارزیابی و رتبه بندی واحدهای تولیدی غذایی و آشامیدنی و برقراری اقدامات تشویقی و بازدارنده منطبق با رتبه کسب شده
 • ارزیابی و تائید گواهی های سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی و ارگانیک مرتبط با کالاهای وارداتی
 • بررسی و تائید صلاحیت شرکت های صدور گواهی
 • تعیین الزامات و چک لیست های ارزیابی شرایط خوب ساخت (GMP)  واحدهای تولیدی غذایی و آشامیدنی خارج از کشور
 • برنامه ریزی و پیگیری اقدامات مرتبط با امور بین الملل
 • آموزش و تربیت ممیزین و سرممیزین سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی
ارزیابی ریسک مخاطرات ایمنی مواد غذایی
 • شناسایی خطرات ناشی از مواد غذایی
 • محاسبه جمعیت در معرض هر خطر ( با الویت محصولات پر مصرف)
 • محاسبه ریسک و تصمیم سازی در مورد وضعیت جاری
ارزیابی محصولات در سطح عرضه (PMS)
 • برنامه ریزی و تدوین دستورالعمل اجرایی سالیانه
 • تعیین محصولات مورد ارزیابی و شاخص های کنترلی
 • جمع بندی و تجزیه و تحلیل آماری
 • ارائه گزارش نتایج PMS
آموزش و ارتقاء سطح آگاهی، دانش و مهارت کارکنان و مسئولین فنی
 • انجام دوره های آموزشی در زمینه های تخصصی و فنی
 • اعزام کارشناسان به دوره های آموزشی بین المللی
 • برگزاری کارگاههای آموزشی انتقال اطلاعات و فناوری های نوین
پایش برنامه های عملیاتی و ارزیابی عملکرد معاونتهای غذا و دارو سراسر کشور
 • هدف گذاری، برنامه ریزی و تدوین برنامه های عملیاتی، ارزیابی شاخص های کنترلی و ارائه گزارش پیشرفت و تحقق اهداف
 • برنامه ریزی، تعیین شاخص های ارزیابی عملکرد مدیریت نظارت بر مواد  غذایی و آشامیدنی آرایشی و بهداشتی و ارزیابی سالیانه از طریق سامانه ارزیابی عملکرد
 • برگزاری کمیته  مشورتی حوزه های نظارتی و قطب های دانشگاهی
سامانه T.T.A.C جهت ردیابی کلیه محصولات از مبدأ تا مقصد (مصرف کننده)
 • ثبت کد IRC
 • پیگیری محموله های برگشتی
 • بررسی و تائید صلاحیت مسئول فنی
 • طراحی و اجرای سیستم های واردات و مصرف مواد غذایی