معرفی
آزمایشگاه میکروبیولوژی، به عنوان یکی از بخش‌های مهم اداره کل آزمایشگاه‌های مرجع کنترل غذا و دارو، مسئولیت ردیابی و شناسایی باکتری‌های پاتوژن و شمارش برخی میکروارگانیسم‌ها را در تمامی نمونه‌های واصله به آزمایشگاه از جمله مواد غذایی، فرآورده‌های آرایشی ـ بهداشتی و غیره را بر اساس آخرین متدهای ISO بر عهده دارد.
آزمایشگاه میکروبیولوژی شامل دو گروه کاری می‌باشد.
الف) گروه بیوتکنولوژی و میکروبیولوژی مواد غذایی که شامل بخش‌های ذیل می‌باشد:
 1. بخش کنترل میکروبیولوژی مواد غذایی و آشامیدنی
 2. بخش کنترل میکروبی شیرخشک و فرآورده‌های مکمل غذایی و پروبیوتیک‌ها
 3. بخش ویروس‌شناسی
 4. بخش تجهیزات دستگاهی
 5. بخش انگل‌شناسی
 6. بخش قارچ‌شناسی
ب) گروه کنترل میکروبیولوژی محصولات آرایشی ـ بهداشتی، ضدعفونی کننده‌ها و روش‌های مولکولی
 1. میکروبیولوژی آرایش ـ بهداشتی
 2. کنترل میکروبیولوژی آنتی میکروبیال‌ها
 3. روش‌های مولکولی
 4. میکروبیولوژی کنترل عفونت و ایمنی بهداشت
زمینه‌های تخصصی کارکنان
دکترای تخصصی (Ph.D.): میکروبیولوژی، بیوفیزیک، بیوتکنولوژی
كارشناسي ارشد (MS): میکروبیولوژی، بهداشت و ایمنی مواد غذایی، بیوتکنولوژی میکروبی
کارشناسی (BSc.): علوم آزمایشگاهی
کاردانی: صنایع غذایی
دامنه عملکرد اصلی
گذشته از آزمون‌های معمول بر روی نمونه‌ها، آزمایشگاه میکروبیولوژی وظایف دیگری از جمله نظارت محصولات پس از ورود به بازار (PMS)، رسیدگی به شکایات، بازرسی از آزمایشگاه‌های همکار و مجاز، برگزاری کارگاه‌های تئوری و عملی و همکاری با سازمان استاندارد در زمینه تولید استانداردهای ملی را نیز بر عهده دارد.
ردیابی ویروس‌ها و پریون‌ها و استفاده از روش‌های دستگاهی و اتوماتیک از جمله اقدامات پیش‌روی آزمایشگاه است.
زمینه‌های آنالیز
 1. تست‌های شمارش
شمارش پاتوژن های میکروبی و غیرپاتوژنهای شاخص بهداشتی در فراورده های غذایی و آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی با روش‌های کشت سطحی، MPN، فیلتراسیون براساس مرجع روش‌های معتبر بین المللی  (ایزو)
شمارش ریسه های کپک برای تخمین آلودگی قارچی اولیه در فراورده های غذایی خاص مطابق با مرجع روش‌های معتبر بین المللی  (ایزو)
 1. تست‌های شناسایی بر اساس آخرین متدهای ISO و استانداردهای ملی
 2. Salmonella, E.coli, Enterobactericea, Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Enterococci, Pseudomonas aeruginosa, Clostridium ,Yersinia enterocolitica, Campylobacter Jujeni, Listeria monocytogenes ,Brucella,Cronobacter sakazakii, Fungi,  Probiotics.)  در فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی براساس مرجع روش‌های معتبر بین المللی  (ایزو)
تأیید شناسایی پاتوژن‌های میکروبی در فرآورده های غذایی و آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی با استفاده از روش سرولوژیک و استفاده از آنتی سرم‌ها
تأیید شناسایی پاتوژن‌های میکروبی در فرآورده های غذایی و آشامیدنی‌، آرایشی و بهداشتی با استفاده از روش میکروژن و استفاده از نرم افزار تشخیصی آن
شناسایی ملکولی پاتوژن‌های میکروبی در فرآورده های غذایی و آشامیدنی‌، آرایشی و بهداشتی براساس مرجع روش‌های معتبر بین المللی  (ایزو)
شناسایی و شمارش پروبیوتیک‌ها در فرآورده های پروبیوتیک براساس مرجع روش‌های معتبر بین المللی (ایزو)
شناسایی سموم پاتوژن های میکروبی (مهم‌ترین آنها عبارتند از:Staphylococcus aureus, Bacillus cereus,  ) Clostridium ,   در فرآورده های غذایی و آشامیدنی)
 1. غربال‌گری آنتی‌بیوتیک‌ها به روش اسکن تست
غربال‌گری آنتی بیوتیک‌ها در گوشت قرمز، ماهی و ماکیان به روش اسکن تست بر اساس آموزش مؤسسه RIKILT.WUR هلند
 1. تست‌های اثرگذاری آنتی میکروبیال‌ها
تعیین اثربخشی انواع آنتی میکروبیال ها براساس مرجع روش‌های معتبر بین المللی(ایزو)