مقدمه
در راستای استقرار سیستم کیفیت، گروه تضمین کیفیت در اداره کل آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی در سال 1379 پایه گذاری شد و از واحدهای تضمین کیفیت، آموزش و ایمنی تشکیل شده است.  
دامنه عملکرد
تضمین کیفیت تمام امور مرتبط با غذا، دارو و مواد مخدر، فراورده های بیولوژیک، فراورده های آرایشی و بهداشتی، مکمل های تغذیه ای فراورده های طبیعی، سنتی و عملگرا، تجهیزات و ملزومات پزشکی زیر نظر مدیرکل را برعهده دارد.
شرح وظایف
- برنامه ریزی و نظارت بر مدیریت کیفیت در راستای بهبود مستمر
- نظارت بر تدوین نظامنامه کیفیت و روش های اجرایی مطابق با استانداردهای ایزو و الزامات سازمان جهانی بهداشت
- استقرار و پایش سیستم مدیریت کیفیت
- نظارت بر فرایند تدوین، تایید، توزیع و بازنگری مستندات و سوابق
- نظارت بر برنامه ­ریزی کالیبراسیون و نگهداری تجهیزات و وسایل
- انجام و پیگیری اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی
- بررسی و تایید نیازهای آموزشی
- بررسی و تایید گزارش های عدم انطباق
- هماهنگی و برنامه­ ریزی جلسات بازنگری مدیریت
- مشارکت در جلسات رسیدگی به شکایات
- مشارکت در ارائه گزارش های عملکرد
- سازماندهی، اجرای و ارائه گزارش بازرسی های داخلی
- برنامه­ ریزی و هماهنگی برای دریافت گواهی های بین المللی
- مشارکت در برنامه های عملیاتی