اداره زنجیره تامین دارو
ریز فعالیت   معرفی خدمت جامعه هدف نام خدمت
دریافت اطلاعات شرکتها بر اساس اکسل درخواستی
اعلام برنامه حضور
حضور در جلسه و بررسی اطلاعات ارسالی
صورتجلسه موارد
اقدام به منظور رفع مشکلات
 
  آگاهی از آخرین وضعیت موجودی مواد/ برنامه های تولید برای شرکتهای تولیدی و برنامه های واردات برای شرکتهای وارداتی
 
شرکت های تولیدی و وارداتی برگزاری بازخوانی برنامه تأمین اقلام
یافت مکاتبه دارو تأمین شده از شرکت تأمین کننده مبنی بر اعلام تعداد/بچ/پخش دارو   توزیع دارو در سطح کشور به منظور نظارت بر نحوه توزیع و افزایش سطح دسترسی بیماران به دارو معاونت‌های غذا و دارو، داروخانه ها، شرکت‌های پخش  توزیع دارو
ارسال اطلاعات در سامانه رولینگ فورکست توسط شرکت های تأمین کننده
پایش اطلاعات توسط کارشناسان و تماس با شرکتها به منظور اطلاع از برنامه ها
جمع بندی کمبودها
ابلاغ به واحدهای مرتبط جهت پیگیری
مکاتبه با معاونت های غذا و دارو جهت ارسال کمبودهای حائز اهمیت
 
  پایش زنجیره تأمین دارو از حیث اطلاع از آخرین وضعیت هر دارو در کشور به منظور احصا کمبود های دارویی و مکاتبه با اداره مربوطه به منظور رفع مشکل شرکت‌های تأمین کننده پایش زنجیره تأمین دارو
دریافت درخواست صادرات شرکت‌های تولیدی/بازرگانی
[در صورت درخواست صادرات اقلام دارویی] ارجاع به اداره پایش دارو جهت استعلام موجودی
[در صورت درخواست صادرات اقلام تحت کنترل] ارجاع به اداره مواد و داروهای تحت کنترل جهت استعلام مجوز بین‌الملل
[در صورت درخواست صادرات مواد اولیه] ارجاع به اداره مواد اولیه جهت استعلام
[در صورت درخواست صادرات ملزومات دارویی] ارجاع به اداره ملزومات دارویی جهت استعلام
دریافت و کنترل استعلام‌ها، تعهدات (ارزی و ...) جمع‌بندی و ارسال جهت تهیه و ارسال پیشنویس
[پس از اظهار در سامانه گمرک] تأیید ارسال محموله پس از مطابقت پکینگ لیست اظهار شده در سامانه جامع امور گمرکی (EPL) با مجوز صادر شده
 
 
  بررسی درخواست‌های وارده جهت صادرات اقلام دارویی، مواد اولیه دارویی و ملزومات دارویی شرکت‌های تولیدی و بازرگانی صدور مجوز صادرات
 
دریافت درخواست مجوز فعالیت صادراتی شرکت‌های بازرگانی
بررسی و کنترل مدارک ارائه شده (مندرج در آیین نامه صادرات)، ارجاع به اداره ثبت و صدور پروانه جهت طرح در کمیسیون با نظر مساعد
  بررسی درخواست‌های دریافت/تمدید مجوز فعالیت صادراتی شرکت‌های بازرگانی صدور/تمدید مجوز فعالیت صادراتی
بررسی فرم های " درخواست قیمت گذاری دارو " ارسالی از طرف شرکتهای دارویی
 
بررسی مدارک و مستندات ارسالی ازطرف شرکتها
محاسبه قیمت سه گانه داروها بر اساس " ضابطه قیمت گذاری داروها در سازمان غذا و داروی ایران"
کنترل و نهایی کردن قیمتهای محاسبه شده با ریاست محترم واحد برنامه ریزی
مطرح کردن موضوع در کمیسیون قانونی قیمت گذاری و مصوب نمودن قیمت نهایی
درج قیمت های مصوب در سامانه ی قیمت
همکاری با واحدهای سیاست گذاری و بازرگانی در خصوص محاسبه ی قیمت ارزی  (CPT ) محصولات وارداتی و اعلام به شرکتها جهت دریافت سیاست واردات
اعلام تغییرات قیمت سه گانه داروها به سازمانهای بیمه گر
 
  محاسبه, تصویب و ابلاغ قیمت های سه گانه ی داروها و ملزومات دارویی تولیدی و وارداتی به شرکتهای درخواست کننده. شرکتهای وارد کننده و تولیدکننده دارو و ملزومات قیمت گذاری داروها و ملزومات دارویی (تولیدی و وارداتی)
جمع بندی درخواست متقاضیان تخصیص ارز در قالب فایل اکسل
بررسی لیست ها و جمع بندی جهت طرح در کمیته فنی ارز
برگزاری کمیته فنی ارز
تجمیع مصوبات کمیته فنی ارز در حوزه های ادارات مختلف
اخذ تاییدیه مصوبات از اعضای کمیته فنی ارز
جمع بندی نتایج کمیته ارزی
ارسال لیست های ارزی به بانک مرکزی
پیگیری مکاتبات و امور مربوط به بانک مرکزی
 
  پاسخگویی به شرکتهای متقاضی استفاده از ارز دولتی و نیمایی، برگزاری کمیته های ارزی شرکت های وارد کننده دارویی، شرکتهای تولید کننده دارویی، شرکتهای تولید کننده شیر خشک و شرکتهای وارد کننده شیر خشک
 
تخصیص ارز
-دریافت نامه تأمین داروی فوریتی با امضای مدیرکل محترم دارو
-تطابق مندرجات نامه با فایل برندگان فراخوان فوریتی که به صورت صورتجلسه نهایی فراخوان ابلاغ می‌گردد
-بارگذاری سیاست واردات داروی فوریتی (سیاست ارزی، سیاست تعدادی، سیاست قیمت واردات، سیاست سود بازرگانی و سیاست شرط واردات) در سامانه TTAC بر اساس مندرجات نامه تأمین، پس از صدور IRC فوریتی
 
      برنامه‌ریزی و سیاستگذاری داروهای وارداتی فوریتی
 
 ارسال نامه درخواست واردات دارو توسط شرکت‌های وارد کننده دارو از طریق چارگون
-بررسی عملکرد شرکت از نظر اجرای سیاست‌های واردات قبلی و سهم باقیمانده واردات
-بررسی وضعیت بازار از نظر میزان موجودی داروی تمامی شرکت‌های تأمین کننده (وارداتی و تولیدی) طبق جدیدترین فایل رولینگ فورکست
-بررسی وضعیت بازار از نظر موجودی ماده اولیه و برنامه تولید شرکت‌های تولید کننده دارو (از طریق بازنگری برنامه‌های اعلام شده در بازخوانی‌های سالیانه و در صورت نیاز استعلام از شرکت‌‌های تولید کننده)
-بررسی و مقایسه قیمت ارزی نسبت به سایر تأمین کنندگان
-در نظر گرفتن آراء کمیسیون قانونی ساخت و ورود در مرحله کارشناسی
-ارائه نتیجه کارشناسی در کمیته داخلی واحد سیاستگذاری
-در خصوص واردات داروهایی که تولید داخل داشته یا نیاز به تصمیم‌گیری در سطح مدیریتی دارند، در کمیته سیاستگذاری با حضور مدیرکل و رئیس اداره برنامه‌ریزی تصمیم‌گیری نهایی به عمل می‌آید
-بارگذاری سیاست واردات داروی ثبتی (سیاست ارزی، سیاست تعدادی، سیاست قیمت واردات، سیاست سود بازرگانی و سیاست شرط واردات) در سامانه TTAC
-بازنگری کلی سیاست واردات داروهای ثبتی به صورت سالانه انجام می‌گیرد. در این خصوص استعلام برنامه تولید با بارگذاری ستون برنامه تأمین سال آینده در فایل فورکست و بررسی میزان ترخیص انجام شده از پرونده‌های گشایش شده واردات و محاسبه سهم دقیق باقیمانده واردات به ازای هر IRC مطابق روش فوق الذکر صورت می‌پذیرد. نتیجه بازنگری با حضور رئیس اداره و مدیرکل محترم ارائه و تصمیم‌گیری نهایی به عمل می‌آید
 
      برنامه‌ریزی و سیاستگذاری داروهای وارداتی ثبتی
 

- حضور در جلسات باز خوانی دوره ای شرکتهای دارویی تولیدی و وارداتی
- حضور در کمیته ارز
- برگزاری فراخوان تامین داروهای معاونت بهداشت و واکسن های سالیانه
- حضور در فراخوان های مرتبط با اداره کل دارو
- کارشناسی موارد مرتبط در کمیسیون قانونی ساخت و ورود