گروه ارزیابی فناوری های سلامت و مطالعات مدیریتی و اقتصادی
 
 1. معرفی گروه ارزیابی فناوری سلامت و مطالعات مدیریتی و اقتصادی:
تصمیم گیری مبتنی بر شواهد، نقش بسیار مهمی در میزان موفقیت سیاست های سلامت دارد. با توجه به نقش و جایگاه سیاست های مرتبط با دارو و سایر فرآورده های سلامت محور در عملکرد و کارایی نظام سلامت و همچنین محدودیت منابع، فراهم سازی شواهد اقتصادی و مدیریتی  در این حوزه بسیار ضروری است. در این راستا گروه ارزیابی فناوری های سلامت و مطالعات مدیریتی- اقتصادی در دفتر پایش و مصرف فرآورده های سلامت با هدف نظارت و راهبری مطالعات مدیریتی- اقتصادی در این حوزه تشکیل گردیده است تا از طریق شناسایی و اولویت بندی موضوعات پژوهشی حوزه دارو و سایر فرآورده های سلامت محور و  ارتباط و تعامل اثربخش با مراکز علمی- تحقیقاتی، شواهد مورد نیاز سیاست گذاران و تصمیم گیران سلامت را در جهت استفاده بهینه از منابع محدود به منظور افزایش سطح سلامت جامعه  فراهم سازد.
 1.   شرح وظایف گروه ارزیابی فناوری سلامت و مطالعات مدیریتی و اقتصادی
 • نظارت و راهبری مطالعات ارزیابی فناوری سلامت در حوزه دارو و سایر فراورده های سلامت محور
 • نظارت و راهبری مطالعات مدیریتی و اقتصادی مربوط حوزه دارو و سایر فراورده های سلامت محور
 • شناسایی و اولویت بندی موضوعات پژوهشی حوزه دارو و سایر فراورده های سلامت محور
 • ارتباط و تعامل اثربخش با مراکز- علمی تحقیقاتی جهت تولید شواهد علمی مورد نیاز سیاست گذاران و تصمیم گیران در حوزه دارو وسایر فراورده های سلامت محور
 • همکاری و مشارکت در برگزاری سخنرانی ها، سمینارها و کارگاه های پژوهشی
 • نظارت بر تولید شواهد برای اتخاذ سیاستها و تصمیم های لازم
 • استفاده از توان علمی و ظرفیت دانشگاه ها، مراکز علمی و تحقیقاتی در پیشبرد برنامه های مرتبط
 • هماهنگی و تعامل با ستاد تحول کشوری به منظور تحقق اهداف و وظایف تعریف شده برای کمیته فنی دارو
 • برنامه ریزی در جهت مدیریت هزینه های مصرف دارو در تعامل با ذینفعان و سازمان های بیمه گر
 1. پرسنل شاغل در گروه ارزیابی فناوری سلامت و مطالعات مدیریتی و اقتصادی
سرپرست گروه: دکتر آزیتا نبی زاده                              
کارشناسان : دکتر محبوبه ابراهیمی - دکتر ندا خوز
 مسئول دفتر: خانم زهرا نباتی
 شماره تماس: 66954442
 ایمیل: HTA@fda.gov.ir