• استاندارد خدمت «مدیریت ناخوشی های جزئی با استفاده از داروهای بدون نیاز به نسخه» طی نامه شماره 655/25169 مورخ 1400/05/12
  • استاندارد خدمت «مشاوره در داروخانه» طی نامه شماره 655/26042مورخ 1400/05/16