• نظارت و راهبری مطالعات مدیریتی و اقتصادی مربوط به مصرف دارو و سایر فرآورده های سلامت
  • نظارت و راهبری تولید مستندات و شواهد لازم برای تصمیم گیری در خصوص مصرف دارو و سایر فرآورده های سلامت
  • نظارت و راهبری مطالعات ارزیابی فناوری سلامت دارو و سایر فرآورده های سلامت با هدف سیاستگذاری مبتنی بر شواهد و در راستای تعیین سیاستهای پوشش بیمه ای کارا و مدیریت بهینه هزینه ها
  • استفاده از توان علمی و ظرفیت دانشگاه ها، مراکز علمی و تحقیقاتی در پیشبرد برنامه های مرتبط
  • برنامه ریزی در جهت مدیریت هزینه های مصرف دارو در تعامل با ذینفعان و سازمان های بیمه گر
  • برنامه ریزی جهت برگزاری دوره های آموزشی تخصصی مرتبط جهت توانمند سازی پرسنل
  • تدوین آئین نامه، بخش نامه و دستورالعمل های مرتبط با مصرف دارو
  • شرکت در جلسات علمی- اجرایی سازمانی در حیطه امور مربوط به دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده های سلامت و ایجاد ارتباطات درون بخشی و برون بخشی