• تدوین برنامه عملیاتی ستادی و دانشگاهی در جهت پیشبرد اهداف مرتبط با تجویز و مصرف منطقی دارو و پایش آن
  • ارزیابی عملکرد معاونت های غذا و داروی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور در حوزه پایش مصرف فرآورده های سلامت
  • بررسی مشکلات معاونت های غذا و داروی دانشگاه ها در حوزه نظارت و پایش مصرف فرآورده های سلامت و تلاش برای حل آن
  • شرکت در جلسات علمی- اجرایی سازمانی در حیطه امور مربوط به دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده های سلامت و ایجاد ارتباطات درون بخشی و برون بخشی
  •  تدوین آئین نامه، بخش نامه و دستورالعمل های مرتبط با مصرف دارو
  • همکاری و مشارکت در برگزاری سخنرانی ها، سمینارها و کارگاه های پژوهشی
  • راه اندازی مرکز اطلاع رسانی داروها و سموم در دانشگاه علوم پزشکی کشور، بیمارستان دانشگاهی
  • ثبت و گزارشگیری تماس های مشاوره دارویی و کنترل مسمومیت های واصله به مراکز اطلاع رسانی داروها و سموم
  • ثبت و گزارشگیری نسخ دارویی پزشکان
  • برگزاری جلسات کمیته های کشوری و پیگیری برگزاری جلسات کمیته های دانشگاهی تجویز و مصرف منطقی دارو
  • ارزیابی فعالیت های مراکز اطلاع رسانی داروها و سموم و کمیته های تجویز و مصرف منطقی معاونت های غذا و دارو دانشگاهها